Làm việc với các gói dữ liệu Broadcast

Làm việc với các gói dữ liệu Broadcast

Không phải tất cả các gói dữ liệu trên một mạng Ethernet được ý định cho một đích đơn.
Thay vào đó, một vài gói dữ liệu, được gọi là broadcast packets (gói truyền rộng) được
ý định để được nhận bởi mọi thiết bị trên mạng. Để gửi một broadcast packet, giao diện
gửi thiết lập địa chỉ MAC đích đến thành FF-FF-FF-FF-FF-FF – đó là, tất cả máy. Sau đó,
tất cả các giao diện cái nhận gói dữ liệu thẩm tra đích đến, xem rằn gói dữ liệu là một
broadcast, và truyền gói dữ liệu lên giao thức cao hơn tiếp theo.
Một trong những cái dùng phổ biến nhất của các broadcast packets là Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP), cái cho phép các máy tính cái tham gia một mạng được gán một địa chỉ IP.
Khi một giao diện mạng trước tiên kết nối với một mạng, nó gửi ra một thông điệp broadcast
yêu cầu địa chỉ của DHCP server của mạng. Mọi thiết bị trên mạng thấy gói dữ liệu này. Nhưng
chỉ DHCP service trả lời.
Như bạn sẽ thấy trong các học phần tiếp theo, các broadcast packets có thể đôi khi gây ra một
vấn đề nghiêmtrọng trên mạng của bạn. Tất cả các mạng nên được kế hoạch theo một cách cái giảm
thiểu các vấn đề gây ra bởi các broadcast packets.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *