Hệ thống các dạng C# (phần 9)

Các dạng dấu phẩy động

Chúng ta trở về thế giới số để nhìn vào các dạng cái trình bày các số bên cạnh các số
nguyên. Làm cách nào chúng ta trình bày 1.21 gigawatts hay số đặc biệt π?
C# có 3 dạng cái được gọi là các dạng dữ liệu dấu phẩy động (floating-point). Những cái
này trình bày cái những nhà toán học gọi là số thực, bao gồm số nguyên và các số với dấu
thập phân hay bộ phận phân số. Trong khi chúng ta không thể trình bày 3.1415926 như một
số nguyên (3 là tốt nhất chúng ta có thể làm), chúng ta có thể trình bày nó như các số
dấu phẩy động.
Dấu chấm trong tên tham chiếu đến điểm thập phân cái thường xuyên khi viết những số này.
Chữ động đi đến vì nó tương phản với dạng dấu phẩy cố định. Số của các con số trước và sau
dấu phẩy động bị khoá tại chỗ với một dạng dấu phẩy cố định. Điểm thập phân có thể xuất hiện
bất cứ đâu bên trong số với một dạng dấu phẩy động. C# không có dạng dấu phẩy cố định vì chúng
ngăn chặn bạn khỏi sử dụng hiệu quả các số rất lớn và rất nhỏ. Tương phản lại, các số dấu phẩy
động cho phép bạn trình bày một số cụ thể của các trọng số và tăng quy mô chúng thành lớn hay
nhỏ. Ví dụ, chúng cho phép bạn thể hiện các số 1,250,421,012.6 và 0.00000000000012504210126
tốt như nhau, cái là thứ gì đó một trình bày dấu phẩy cố định không thể làm hợp lí.
Với các dạng dấu phẩy động, một vài bits lưu giữ các trọng số, ảnh hưởng bạn có thể chính
xác như thế nào, trong khi các bits khác định nghĩa tăng quy mô lên hay xuống nhiều như thế nào, ảnh
hưởng đến độ lớn bạn có thể trình bày. Bạn sử dụng càng nhiều bits bạn có thể làm cả hai nhiều hơn.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *