Đụng độ trên mạng Ethernet

Đụng độ (collisions)

Một trong những nguyên tắc cơ bản của Ethernet là rằng nhiều thiết bị có thể kết nối
vào đa phương tiện (đó là, các cáp), và tất cả thiết bị được kết nối vào media này có
thể và nên thầm định mọi gói dữ liệu cái được gửi trên media. Nói cách khác, Ethernet
dùng đa phương tiện chia sẻ.
Mọi gói dữ liệu chứa địa chỉ MAC của máy nhận theo ý định. Nên, khi một giao diện phát
hiện một gói dữ liệu đi đến, nó thẩm tra địa chỉ MAC máy nhận và so sánh nó với địa chỉ
MAC của bản thân nó. Nếu các địa chỉ là khớp, giao diện cho gói đi qua tới giao thức cao
hơn tiếp theo trên protocol stack (điển hình là giao thức IP). Nếu các địa chỉ không khớp,
giao diện cho rằng gói dữ liệu không thuộc về giao diện, nên giao diện đơn giản
bỏ qua gói dữ liệu.
Việc sử dụng các hubs trên một Ethernet truyền rộng trên cáp chia sẻ qua mạng. Đó là vì
một hub đơn giản khuyếch đại gói dữ liệu cái đi đến bất cứ cổng nào của nó và sau đó chuyển
tiếp gói dữ liệu được khuyếch đại tới tất cả các cổng khác trên hub. Nên, nếu bạn sử dụng hub
12 cổng và kết nối 12 máy tính với nhau, tất cả 12 máy tính sẽ thấy gói dữ liệu khởi tạo từ một
máy tính khác. Và nếu hai hay nhiều hơn máy tính cố gắng truyền một gói dữ liệu đồng thời, các
gói dữ liệu sẽ đụng độ.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *