Hệ thống các dạng C# (phần 8)

Text: các kí tự và chuỗi kí tự

Có nhiều hơn dạng số, nhưng hãy chuyển chú ý của chúng ta ra khỏi các số một lúc và nhìn vào
trình bày các chữ đơn và text dài hơn.
Trong C#, dạng char trình bày một kí tự đơn, trong khi bạn cũ của chúng ta string trình bày text
với độ dài bất kì.
Dạng char liên quan gần đến các dạng số nguyên. Nó thậm chí được gộp lại thành banner dạng số
nguyên với các dạng số nguyên khác. Mỗi kí tự quan tâm được cung cấp một số trình bày nó, cái hình
thành một mô hình bit duy nhất. Dạng char không giới hạn tới các kí tự keyboard. Dạng char sử dụng
2 bytes để cho phép 65,536 các kí tự khác biệt. Số được gán cho mỗi kí tự tuân theo một tiêu
chuẩn được sử dụng rộng rãi được gọi là Unicode. Tập này bao quát các kí tự tiếng Anh và mọi kí tự
trong mọi ngôn ngữ con người đọc được và một nhóm chung các kí tự tuỳ ý và emoji. Một char literal được
hình thành bằng cách đặt kí tự trong các nháy đơn:

char aLetter = ‘a’;
char baseball = ‘⚾’;

Bạn sẽ không tìm thấy quá nhiều sử dụng cho các kí tự bí mật. Console window thậm chí không biết làm cách
nào hiển thị kí tự baseball ở trên. Vẫn là, sự đa dạng của các kí tự có sẵn là tốt.
Nếu bạn biết số Unicode hex cho một kí hiệu và thích hơn sử dụng cái đó, bạn có thể viết cái đó ra sau một
\u:

char aLetter = ‘\u0061’; // An ‘a’

Dạng string tổng hợp nhiều kí tự vào một chuỗi và cho phép arbitrary text được trình bày. Từ ‘string’ đến từ
thế giới toán học, nơi một string là một chuỗi của các kí hiệu được chọn từ một tập được xác định các kí
hiệu được phép, cái này sau cái khác bất cứ độ dài nào. Nó là một từ cái thế giới lập trình ăn cắp từ thế giới
toán học, và hầu hết ngôn ngữ lập trình nhắc đến ý tưởng này như các strings.
Một string literal được hình thành bằng cách đặt text mong muốn trong các nháy đôi:

string message = “Hello, World!”;

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *