Phần tử phrase. Định nghĩa và sử dụng

Phần tử phrase

Phần tử phrase (phần tử cụm) chỉ ra bối cảnh và ý nghĩa của text giữa các thẻ chứa. Nó là tùy thuộc vào mỗi trình duyệt để
biên dịch style đó. Phần tử phrase được hiển thị ngay trong dòng (được nhắc đến như là inline display) và có thể áp dụng
cho một vùng text hoặc thậm chí chỉ một kí tự đơn của text. Ví dụ, phần tử <strong> chỉ ra rằng
text liên quan đến nó có tầm quan trọng mạnh và nên được hiển thị theo phong cách “strong” trong mối liên hệ với
text thường trên trang. Bảng sau liệt kê các phần tử phrase phổ biến và ví dụ sử dụng chúng. Nhận thấy rằng một vài tag
, như <cite> và <dfn>, có kết quả cùng dạng hiển thị (in nghiêng) như tag <em> trong trình duyệt phổ biến. Các tag này
mô tả theo nghĩa gốc như là một trích dẫn hay định nghĩa, nhưng hiển thị vật lí thường là in nghiêng trong cả hai trường
hợp.

bảng phần tử phrase

Mỗi phần tử phrase là một phần tử chứa, vì vậy một tag mở và đóng phải được sử dụng. Như được thể hiện trong bảng trên,
phần tử <strong> chỉ ra rằng text liên quan đến nó có tầm quan trọng mạnh. Thường thì trình duyệt (hay user agent khác)
sẽ hiển thị <strong> text trong dạng font đậm. Một phần mềm đọc, như JAWS hay Window-Eyes có thể biên dịch <strong>
text để chỉ ra rằng text nên được phát âm mạnh hơn. Trong dòng sau, số điện thoại được hiển thị với tầm quan trọng mạnh:

Call for a free quote for your web development needs: 888.555.5555

Code tương ứng là:

<p>Call for a free quote for your web development needs:<strong>888.555.5555</strong></p>

Nhận thấy rằng tags <strong> mở,  </strong> đóng được chứa trong tag đoạn văn (<p> và </p>). Code này được nested đúng đắn và được coi là có hình thức tốt. Khi được nested không đúng đắn,  cặp tags <p> và <strong> đè lên nhau thay vì nested.
Code nested không đúng đắn sẽ không qua được test hiệu lực hóa và có thể gây ra vấn đề hiển thị.  Xem thêm:

https://giaiphapwebtl.vn/trat-tu-co-thu-bac-html-cac-thanh-phan-xay-dung-trang-web/

Ảnh sau thể hiện một tài liệu trang web cái sử dụng tag <em> để hiển thị cụm từ được nhấn mạnh “Access by everyone”
trong chữ in nghiêng.

ví dụ phần tử em

Đoạn code tương ứng là:

<blockquote>
The Power of the Web is in it universality
<em>Access by everyone</em>
regardless of disability is an essential aspect.
</blockquote>

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *