Phần tử blockquote. Định nghĩa và sử dụng

Phần tử blockquote <blockquote>

Ngoài tổ chức text thành đoạn văn và đề mục, đôi khi bạn cần thêm một trích dẫn (quotation)
vào một trang web. Phần tử blockquote (trích dẫn) được sử dụng để hiển thị một khối text trích
dẫn theo cách đặc biệt – thụt dòng cả lề trái và lề phải. Một khối text được thụt dòng bắt đầu
với tag <blockquote> và kết thúc với tag </blockquote>.

Thực hành với thẻ blockquote

HTML 5 viết:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Blockquote example</title>
<meta charset=”utf-8″>
</head>
<body>
<h1>The Power of the Web</h1>
<p>According to Tim….at http://www.w3.org/WAI/ :</p>
<blockquote>
The Power ò the Web…is an esential aspect.
</blockquote>
</body>
</html>

Trình duyệt hiển thị:

ví dụ thẻ blockquote

 

Bạn có thể nhận thấy tag <blockquote> thuận tiện như thế nào nếu bạn cần thụt dòng một vùng text
trên một trang web. Bạn có thể tự hỏi liệu nó có là tốt để sử dụng phần tử blockquote bất cứ
khi nào bạn muốn thụt dòng text hay liệu phần tử blockquote chỉ dành cho trích dẫn
dài. Sử dụng đúng theo nghĩa gốc,  phần tử blockquote là chỉ để hiển thị khối text trích dẫn lớn
bên trong một trang web. Tại sao bạn cần quan tâm đến HTML nghĩa gốc (semantic HTML). Sử dụng HTML
theo nghĩa gốc,  phương pháp cấu trúc là một bước tiến tới Semantic Web. Vì vậy, tránh sử dụng phần tử
blockquote để thụt dòng text. Bạn sẽ học kĩ thuật hiện đại để cấu hình margin và padding trên
phần tử sau này. Xem thêm:

https://giaiphapwebtl.vn/trat-tu-co-thu-bac-html-cac-thanh-phan-xay-dung-trang-web/

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *