Mẫu trang HTML 5, các phần tử HTML 5 cơ bản của trang

Document Type Definition (DTD)

Vì tồn tại nhiều dạng và phiên bản HTML và XHTML, W3C khuyến nghị nhận dạng dạng của ngôn ngữ
markup được sử dụng trong một tài liệu trang web với Document Type Definition (DTD). DTD nhận
dạng phiên bản HTML được chứa trong tài liệu của bạn. Trình duyệt và cái hiệu lực hóa HTML có
thể sử thông tin trong DTD khi xử lí trang web. Phát biểu DTD, được gọi chung là phát biểu doctype
, là dòng đầu tiên của một tài liệu trang web. DTD cho HTML 5 là:

<!DOCTYPE html>

Mẫu trang HTML 5

Bạn đã biết rằng ngôn ngữ markup HTML thông báo cho trình duyệt biết hiển thị thông tin như thế nào
trên một trang web. Hãy nhìn gần hơn cái diễn ra đằng sau mọi trang web bạn tạo. Mọi trang
web đơn bạn tạo sẽ bao gồm DTD và các phần tử html, head, title, meta và body. Chúng ta sẽ đi
theo cách code sử dụng chữ thường và đặt dấu nháy đôi quanh các giá trị thuộc tính. Một mẫu trang
web HTML 5 cơ bản là như sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang=”en”>
<head>
<title> Page Title Goes Here</title>
<meta charset=”utf-8″>
</head>
<body>
…body text and more HTML tags go here…
</body>
</html>

Với ngoại trừ title trang cụ thể, bảy dòng đầu tiên sẽ thường là giống nhau trên mọi trang web cái
bạn tạo. Xem lại code và nhận thấy rằng phát biểu document type definition có hình thức của
bản thân nó và rằng các tag HTML sử dụng chữ thường.

Các phần tử head, title, meta và body

Có hai phần trên một trang web: headbody. Phần head chứa thông tin cái mô tả tài liệu trang web
Phần body chứa tag thực sự, text, ảnh và các đối tượng khác cái được hiển thị bởi trình duyệt như
một trang web.

Phần head

Các phần tử cái nằm trong phần head bao gồm title (tiêu đề) của trang web, các thẻ meta cái mô tả tài
liệu (như mã hóa kí tự (character encoding) được sử dụng và thông tin cái có thể được truy cập bởi bộ
máy tìm kiếm) và tham chiếu đến scriptsstyles. Nhiều trong số những đặc tính này không thể hiện trực
tiếp trên trang web.
Phần tử head chứa phần head, cái bắt đầu với tag <head> và kết thúc với tag </head>. Bạn luôn code ít
nhất hai phần tử trong phần head: phần tử title và phần tử meta.
Phần tử đầu tiên trong phần head, phần tử title cấu hình text cái sẽ xuất hiện trên thanh title của cửa
sổ trình duyệt. Text giữa tag <title> và </title> được gọi là tiêu đề của trang web và được truy cập
khi trang web được bookmark hay in ấn.Bộ máy tìm kiếm phổ biến như Google sử dụng title text để giúp
quyết định sự phù hợp từ khóa và thậm chí hiển thị title text trên trang kết quả tìm kiếm. Một tiêu đề mô
tả cái bao gồm tên website hay tổ chức là bộ phận then chốt để thiết lập một nhãn hiệu và sự có mặt trên
web.
Phần tử meta mô tả đặc điểm của một trang web, như mã hóa kí tự (character encoding). Mã hóa kí tự là trình bày
chữ, số và kí hiệu trong một file như một web page hay file khác cái được lưu giữ trên máy tính và có thể
được truyền đi trên internet. Có nhiều tập hợp character-encoding khác nhau. Tuy nhiên, nó là thực hành
phổ biến khi sử dụng tập hợp character-encoding cái được hỗ trợ rộng rãi, như utf-8, cái là một dạng của
Unicode (http://www.unicode.org). Thẻ meta không được sử dụng như một cặp tag mở và tag đóng. Nó được xem như
đứng một mình, hay tag tự chứa (được nhắc đến như là void element trong HTML 5). Thẻ meta sử dụng thuộc tính
charset để chỉ ra character encoding. Một ví dụ meta tag là như sau:

<meta charset=”utf-8″>

Phần body

Phần body chứa các text và phần tử cái hiển thị trực tiếp trên trang web trong cửa sổ trình duyệt, cũng được
nhắc đến như là viewport trình duyệt. Mục đích của phần body là cấu hình nội dung của trang web.
Phần tử body chứa phần body, cái bắt đầu với tag <body>, và kết thúc với tag </body>. Bạn sẽ sử dụng hầu hết
thời gian viết code trong phần body của trang web. Text và phần tử được viết trong tag body đóng và mở sẽ hiển
thị trực tiếp trên trang web trong viewport trình duyệt.

Xem thêm:

https://giaiphapwebtl.vn/html-la-gi-lich-su-html-5/

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *