HTML là gì ? Lịch sử HTML 5

HTML là gì?

Ban đầu con người tạo trang web (web pages) sử dụng một ngôn ngữ được gọi là Hypertext Markup Language – Ngôn
ngữ đánh dấu siêu văn bản. Vì vậy, trang web còn được gọi là trang HTML (HTML pages) hay tài liệu HTML
(HTML documents).
HTML bao gồm các mã chuẩn (kí tự và biểu tượng) cái định nghĩa cấu trúc của một tài liệu, là nền tảng của world wide
web được hiển thị bởi trình duyệt web (web browsers).

Cú pháp cơ bản của HTML

Tài liệu HTML là tài liệu text cái chứa các lệnh có hình thức được gọi là tag
(thẻ).Tag như một lệnh báo cho trình duyệt biết phải thể hiện cái gì.
Tag được bao gói trong dấu <> và hầu hết chứa tag mở (opening tags) và tag đóng (closing tags)
cái bao quanh text hay các vật khác (items) chúng định dạng hay kiểm soát. Tag đóng phải bao gồm
dấu / ngay sau dấu < mở.
Ví dụ, để làm một đoạn text xuất hiện in đậm, ta sử dụng cặp tag sau:

 <b> Day la doan text in đam </b>

Ở đây <b> là tag mở và </b> là tag đóng.
Trên trình duyệt nó sẽ xuất hiện in đậm như sau:

ví dụ HTML

 

Một cặp tag và bất cứ dữ liệu nó chứa được gọi là một phần tử (elements) (chú ý, đây là khái niệm
rất quan trọng cho việc học phát triển web sau này). Thông tin bên trong cặp tag đóng và mở được
gọi là nội dung phần tử (content).
Một vài phần tử không yêu cầu tag đóng như <img>, <br>, chúng được gọi là phần tử rỗng (empty elements)

Trang HTML mẫu

<html>
<head>
<title> Tiêu đề trang web </title>
</head>
<body>
Nội dung ở đây
</body>
</html>

Một tài liệu HTML có đuôi mở rộng (extensions) là.html
Mọi trang web phải sử dụng phần tử <html> như phần tử gốc (root element). Phần tử gốc chứa tất cả phần tử khác
trong một tài liệu, và thông báo cho trình duyệt web lắp ráp các lệnh giữa cặp tag đó thành một trang web.
Cặp tag <html> và </html> là yêu cầu bắt buộc.
Hai phần tử quan trọng khác là phần tử <head> và phần tử <body>.
Phần tử <head> chứa thông tin được sử dụng bởi trình duyệt web,giúp quản lí nội dung tài liệu, bao gồm
phần tử <title>,là tiêu đề trang web, sẽ xuất hiện trên thanh title của trình duyệt.
Phần tử <title> là bắt buộc, nếu không có phần tử <title>,thông tin trong phần tử <head> sẽ không
ảnh hưởng đến sự hiển thị của tài liệu HTML. Phần tử <head> và các phần tử trong nó được gọi là
document head.
Tiếp theo là phần tử <body>, text và các phần tử nó chứa được gọi là document body.
Khi bạn mở một tài liệu HTML trong trình duyệt web, tài liệu được lắp ráp và đình dạng theo các lệnh tag.
Quá trình trong đó một trình duyệt web lắp ráp và định dạng một tái liệu HTML được gọi là parsing hay
rendering (gọi chung là duyệt).

Thuộc tính tag HTML (attributes)

Chúng ta sử dụng nhiều tham số khác nhau,được gọi là thuộc tính (attributes) để cấu hình nhiều phần tử HTML.
Chúng ta đặt một thuộc tính trước dấu > đóng của tag mở. Bạn gán một giá trị (value) vào một thuộc tính sử dụng cú pháp sau:

attribute-name=”attribute-value”

Ví dụ thuộc tính border được sử dụng trong tag <table> để kiểm soát độ rộng đường bao của
một bảng trong tài liệu. Thuộc tính border trông như thế này khi nó nằm trong tag <table>:

<table border=”1″>

Những nguyên tắc sau liên quan đến thuộc tính:
+ Thuộc tính được chia tách khỏi tên tag hay thuộc tính khác với một khoảng trắng.
+ Bất cứ thuộc tính nào trong một tag HTML cần xuất hiện sau tên của tag HTML
+ Tên thuộc tính phải được theo sau ngay bởi dấu =
+ Giá trị của thuộc tính cần đến ngay dấu =
+ Giá trị của thuộc tính cần được bao gói trong dấu nháy kép “”.
+ Một tag HTML có thể có nhiều thuộc tính được chia tách bởi khoảng trắng

Lịch sử HTML 5

HTML trước tiên trở thành tiêu chuẩn Internet vào năm 1993 với sự phát hành của phiên bản 1.0.
Phiên bản tiếp theo, HTML 2.0 được phát hành vào năm 1994 và bao gồm nhiều đặc tính HTML lõi
, như forms và khả năng làm đậm và viết nghiêng text.Tuy nhiên, nhiều đặc tính tiêu chuẩn cái được
sử dụng rộng rãi ngày nay, như sử dụng bảng (tables) để tổ chức text và hình ảnh trên một trang, là
không có sẵn cho đến phát hành HTML 3.2 vào năm 1996. Phiên bản HTML 4.01 được phát hành váo năm 1999
. Cách đây một vài năm, mục tiêu được phát biểu của W3C là HTML 4.01 sẽ là phiên bản cuối và sẽ được thay
thế bởi Extensible Hypertext Markup Language hay  XHTML  (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản mở rộng),
cái là ngôn ngữ đánh dấu thế hệ tiếp theo cho việc tạo trang Web. XHTML phiên bản 1.0 được giới thiệu
vào năm 2000. Tuy nhiên các nhà sản xuất trình duyệt do dự thực thi các đăc tinh XHTML mới vì họ không
cảm thấy các tiêu chuẩn kĩ thuật đó không phục vụ cho nhu cầu phát triển Web hiện đại. Vì lí do này
vào năm 2004 Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG) được hình thành độc lập
bởi W3C để xúc tiến phát triển HTML tách khỏi XHTML. Tiêu chuẩn cái WHATWG phát triển cuối cùng trở thành
được biết đến như là HTML 5 và bao gồm thực thi XHTML. Vào năm 2007, W3C ủng hộ công nhận tiêu chuẩn
kĩ thuật HTML5 của WHATWG như tiêu chuẩn cho thế hệ tiếp theo của HTML. Sau đó vào năm 2009 W3C ngừng làm việc
trên XHTML 2.0 và chính thức công nhận HTML 5 sẽ là tiêu chuẩn thế hệ tiếp theo của HTML và XHTML.

Để xem thêm các thành phần cơ bản của một trang web, xem ở đây:

https://giaiphapwebtl.vn/mockup-wireframe-la-gi-cac-thanh-phan-co-ban-cua-trang-web/

 

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *