C++ cấu trúc lặp: câu lệnh while, do….while

Lệnh lặp while

Cú pháp:

while (điều kiện) {khối lệnh lặp;}

Đầu tiên chương trình sẽ kiểm tra điều kiện lặp. Nếu đúng thì thực hiện khối lệnh lặp, sau đó quay
lại kiểm tra điều kiện và tiếp tục. Nếu điều kiện sai thì dừng vòng lặp.

Ví dụ, bài toán tìm số đầu tiên lũy thừa của 3 lớn hơn 100
int i=3;
while(i<=100)
i=3*;
Khi phát biểu while bắt đầu thực thi giá trị của i là 3.Mỗi vòng lặp nhân với 3, vì vậy i lấy các giá
trị 9, 27, 81 và 243.
Khi i nhận giá trị 243, điều kiện lặp i<=100 trở thành sai. Điều này chấm dứt vòng lặp và tìm được giá
trị đầu tiên lớn hơn 100 là 243.

Lệnh lặp do…while

Cú pháp:

do {khối lệnh lặp} while (điều kiện);

Đầu tiên chương trình sẽ thực hiện khối lệnh lặp, tiếp theo kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện còn
đúng, thì quay lại thực hiện khối lệnh lặp và quá trình tiếp tục cho đến khi điều kiện trở thành
sai thì dừng.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *