Yêu cầu và trả lời HTTP/HTTPS trong Python

Thư viện Requests của Python

Thư viện Requests của Python là một thư viện phổ biến cho tạo các yêu cầu HTTP. Nó đơn
giản hoá quá trình gửi các requests và xử lí các trả lời, làm nó dễ tương tác với các dịch
vụ web và giành dữ liệu từ internet. Thư viện cung cấp các đặc tính hữu dụng khác nhau như
xử lí chuyển hướng, đi theo các links trong trang web, và đệ trình form.
Để cài đặt thư viện Requests, sử dụng lệnh pip sau:

pip install requests

Gửi một yêu cầu GET

Một yêu cầu GET được sử dụng để giành dữ liệu từ một máy chủ. Để gửi một yêu cầu GET sử dụng
thư viện Requests, sử dụng hàm get():

import requests
response = requests.get(‘https://www.example.com’)
print(response.text)

Hàm get() trả về một Response object, cái chứa trả lời của máy chủ đối với yêu cầu. Thuộc tính
text của Response object chứa nội dung trả lời như một chuỗi kí tự.

Gửi một yêu cầu POST

Một yêu cầu POST được sử dụng để gửi dữ liệu tới máy chủ. Để gửi một POST request sử dụng thư viện
Requests, sử dụng hàm post():

import requests
data = {‘username’: ‘example’, ‘password’:
‘example_password’}
response = requests.post(‘https://www.example.com/login’,
data=data)
print(response.text)

Hàm post() lấy tham số dữ liệu tuỳ chọn, cái là một dictionary chứa dữ liệu sẽ gửi tới máy chủ.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *