Yêu cầu và trả lời HTTP/HTTPS trong Python (phần 2)

Xử lí các code trạng thái Response

Response object cũng chứa code trạng thái được trả về bởi máy chủ. Bạn có thể sử dụng
phương thức raise_for_status() để kiểm tra liệu yêu cầu là thành công:

import requests
response = requests.get(‘https://www.example.com’)
response.raise_for_status() # Raises an exception if the
request was unsuccessful
print(response.text)

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *