Xem xét mạng Ethernet (phần 2)

Broadcast domain

Hãy để tôi bắt đầu bằng cách cung cấp cho bạn định nghĩa chính thức: broadcast domain đề cập đến một
nhóm các thiết bị trên một phân đoạn mạng cụ thể cái lắng nghe tất cả broadcasts (truyền rộng) được gửi
ra trên phân đoạn mạng cụ thể đó.
Nhưng mặc dù một broadcast domain thường là một gianh giới bị phá vỡ bởi các đa phương tiện vật lí như
switches và routers, thuật ngữ cũng đề cập đến một phân chia luận lí của một phân đoạn mạng, nơi tất
cả các hosts có thể trao đổi thông tin qua một tầng Data link, truyền rộng địa chỉ phần cứng.
Ảnh dưới thể hiện một router sẽ tạo một gianh giới broadcast domain như thế nào.

broadcast

Ở đây, bạn có thể thấy có hai giao diện router cung cấp cho chúng ta hai broadcast domains, và tôi
đếm 10 phân đoạn switch, có nghĩa chúng ta có 10 collision domains.
Thiết kế được mô tả trong ảnh trên vẫn được sử dụng ngày nay, và các routers quanh quẩn trong thời gian
dài, nhưng trong các mạng switched hiện đại mới nhất, nó là quan trọng để tạo các broadcast domains
nhỏ. Chúng ta giành cái này bằng cách xây dựng các mạng LAN ảo (VLANs) bên trong các switched networks,
cái tôi sẽ minh họa ngắn thôi. Không sử dụng VLANs trong môi trường switched ngày nay, sẽ không có nhiều
băng thông có sẵn đối với người dùng riêng rẽ. Các switches chia nhỏ các collision domains với mỗi cổng,
cái là cực hay, nhưng chúng vẫn chỉ là một broadcast domain theo mặc định. Nó cũng là lí do nữa tại sao nó
cực kì là quan trọng để thiết kế các mạng cẩn thận.
Và chìa khóa cho lập kế hoạch thiết kế mạng của bạn cẩn thận là không bao giờ cho phép các broadcast
domains phát triển quá lớn và đi ngoài tầm kiểm soát. Cả collison và broadcast domains có thể dễ dàng được
kiểm soát với các routers và VLANs, nên không có lỗi gì khi cho phép băng thông người dùng làm chậm tới rất
chậm khi có nhiều các công cụ để ngăn chặn chịu đựng này.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *