Xác định các mục tiêu chiến dịch Facebook ads

Như chúng ta đã học ở các phần học trước, Facebook ads chia làm ba cấp độ: campaign, ad sets và
ads. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với campaign, với việc xác định mục tiêu (objective) của chiến
dịch. Trong Facebook, mục tiêu của chiến dịch tương ứng với ba giai đoạn của người dùng: nhận
thức (awareness), xem xét (consideration) và chuyển đổi (conversion).

mục tiêu Facebook ads

Giai đoạn nhận thức

Giai đoạn nhận thức của người dùng bao gồm các mục tiêu sau:
+ Brand awareness (nhận thức nhãn hiệu): Giới thiệu nhãn hiệu của bạn với người xem mới.
+ Reach (đi dến): Bộc lộ ads của bạn tới càng nhiều người trong audience (người xem) của bạn nhất
có thể.

Giai đoạn xem xét

Giai đoạn xem xét của người dùng bao gồm các mục tiêu sau:
+ Traffic (lưu lượng người xem): Điều hướng traffic tới một trang web cụ thể, app hay trao đổi
trò chuyện Facebook Messenger.
+ Engagement (tham gia): Đi đến người xem rộng khắp để tăng số tham gia post (share, comment..)
hay thích trang (fanpage likes) hay tăng sự tham dự tại một sự kiện của bạn, hay khuyến khích
con người nhận một chào (offer) đặc biệt.
+ App installs (cài đặt ứng dụng): Nhận con người cài đặt ứng dụng của bạn.
+ Video views (xem video): Nhận con người xem video của bạn.
+ Lead generation (khởi tạo lead): Nhận khách hàng tiềm năng mới vào sales funnel của bạn.
+ Messages (nhắn tin): Khuyến khích con người liên hệ doanh nghiệp của bạn sử dụng Facebook
Messenger.

Giai đoạn chuyển đổi

Giai đoạn chuyển đổi của người dùng bao gồm các mục tiêu sau:
+ Conversions (chuyển đổi): Nhận con người thực hiện một hành động cụ thể trên website của bạn
(như subscribe danh sách của bạn hay mua sản phẩm của bạn), hành động với app của bạn hay trên
Facebook Messenger.
+ Catalog sales: Kết nối Facebook ads của bạn tới catalog sản phẩm của bạn để trình bày với con
người ads những sản phẩm họ có khả năng nhất muốn mua.
+ Store traffic: Thúc đấy khách hàng ở gần tới cửa hàng vật lí.
Nhớ là đối với các mục tiêu hướng chuyển đổi (như sales), bạn có thể trả cho mỗi hành động, nhưng
với các mục tiêu bộc lộ (exposure) (như traffic và view) bạn sẽ trả cho impressions.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *