Vượt quá Hello World: phương thức ReadLine() C#

Đọc text từ Console

Một vài phương thức sinh ra một kết quả như một phần của công việc chúng được thiết kế
làm. Kết quả này có thể được lưu giữ trong một biến hay được sử dụng trong một biểu thức.
Ví dụ, Console có phương thức ReadLine cái giành text cái một người gõ vào cho đến khi họ
hit phím enter. Nó được sử dụng như thế này:

Console.ReadLine()

ReadLine không yêu cầu bất cứ thông tin nào để thực hiện công việc của nó, nên dấu () là rỗng.
Nhưng text nó gửi quay trở lại có thể được lưu giữ trong một biến hay được sử dụng trong một
biểu thức:

string name;
Console.WriteLine(“What is your name?”);
name = Console.ReadLine();
Console.WriteLine(“Hi ” + name);

Code này không còn hiển thị cùng text mọi lần. Nó chờ cho người dùng gõ vào name của họ và sau đó
chào họ bằng tên.
Khi một phương thức sinh ra một giá trị, lập trình viên nói nó trả về (returns) giá trị. Nên bạn có
thể nói rằng Console.ReadLine() trả về text người dùng gõ vào.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *