Vượt quá Hello World: nhiều phát biểu và biểu thức C#

Nhiều phát biểu

Một chương trình C# chạy một phát biểu tại một thời điểm trong trật tự chúng xuất hiện
trong file. Đặt nhiều phát biểu vào chương trình của bạn làm nó làm nhiều thứ. Code sau hiển
thị 3 dòng text:

Console.WriteLine(“Hi there!”);
Console.WriteLine(“My name is Dug.”);
Console.WriteLine(“I have just met you and I love you.”);

Mỗi dòng yêu cầu class Console thực hiện phương thức WriteLine của nó với dữ liệu khác nhau.
Một khi tất cả các phát biểu trong chương trình được hoàn thành, chương trình chấm dứt.

Biểu thức (Expression)

Khối xây tiếp theo của chúng ta là một biểu thức (expression). Biểu thức là một đoạn code cái
chương trình của bạn phải xử lí hay đánh giá (evaluate) giá trị của chúng. Chúng ta sử dụng cùng
một từ trong thế giới toán học để đề cập đến thứ gì đó như 3 + 4 hay -2 x 4.5. Biểu thức mô tả
làm cách nào sinh ra một giá trị từ các phần tử nhỏ hơn. Máy tính có thể sử dụng một biểu thức để
tính toán một giá trị khi nó chạy.
Các chương trình C# sử dụng biểu thức nhiều. Bất cứ đâu một giá trị được cần, một biểu thức có thể
được đặt vào chỗ của nó. Trong khi chúng ta có thể làm cái này:

Console.WriteLine(“Hi User”);

Chúng ta cũng có thể sử dụng một biểu thức thay vào đó:

Console.WriteLine(“Hi ” + “User”);

Code “Hi ” + “User” là một biểu thức hơn là một giá trị đơn. Khi chương trình của bạn chạy, nó sẽ đánh
giá biểu thức để quyết định giá trị của nó. Code này thể hiện rằng bạn có thể sử dụng + giữa 2 đoạn text
để sinh ra text kết hợp (“Hi User”).
Kí hiệu + là một trong những công cụ cái có thể được sử dụng để xây dựng các biểu thức. Chúng ta sẽ học
nhiều hơn khi đi tiếp.
Các biểu thức là mạnh mẽ vì chúng có thể được lắp ráp từ cái khác, những cái nhỏ hơn. Bạn có thể nghĩ về
một giá trị đơn như “Hi User” như dạng đơn giản nhất của biểu thức. Nhưng nếu chúng ta muốn, chúng ta có thể
tách “User” thành “Us” + “er” hay thậm chí “U” + “s” + “e” + “r”.
Cái này rất không thực tiễn, nhưng nó đã minh hoạ làm cách nào bạn có thể xây dựng các biểu thức từ các biểu
thức nhỏ hơn. Các biểu thức đơn giản hơn là tốt hơn những cái phức tạp cái làm cùng công việc, nhưng bạn có nhiều
tính linh động khi bạn cần nó.
Mọi biểu thức, một khi được đánh giá, sẽ dẫn đến kết quả một giá trị mới đơn. Giá trị đơn đó có thể được sử dụng
trong các biểu thức khác hay các phần khác code của bạn.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *