Vượt quá Hello World: biến trong C#

Biến trong C#

Các biến là cái chứa cho dữ liệu. Chúng được gọi là biến vì nội dung của chúng có thể thay
đổi khi chương trình chạy. Các biến cho phép chúng ta lưu giữ dữ liệu cho sử dụng sau.
Trước khi sử dụng một biến, chúng ta phải chỉ ra rằng chúng ta cần một cái. Cái này gọi là
khai báo (declaring) biến. Trong khi làm như vậy, chúng ta phải cung cấp một tên cho biến
và chỉ ra dạng của nó. Một khi một biến đã tồn tại, chúng ta có thể đặt dữ liệu vào biến
để sử dụng sau. Làm như vậy gọi là phép gán (assignment), hay gán một giá trị vào biến. Một
khi chúng ta đã làm cái đó, chúng ta có thể sử dụng biến trong biểu thức sau này. Tất cả cái
này được thể hiện dưới đây:

string name;
name = “User”;
Console.WriteLine(“Hi ” + name);

Dòng đầu tiên khai báo biến với một dạng và một tên. Dạng của nó là string (từ cho text) và tên
cuả nó là name. Dòng này đảm bảo chúng ta đã có một vị trí để lưu giữ text cái chúng ta có thể
tham chiếu đến với cái nhận dạng name.
Dòng thứ hai gán cho nó một giá trị “User”.
Chúng ta sử dụng biến trong một biểu thức trên dòng cuối. Khi chương trình của bạn chạy, nó sẽ đánh
giá biểu thức “Hi ” + name bằng cách giành lấy giá trị hiện tại trong biến name, sau đó kết hợp nó
với giá trị ‘Hi “. Chúng ta sẽ thấy nhiều ví dụ hơn về biểu thức và biến sớm.
Bất cứ cái gì với một tên có thể ảnh hoá trên một code map, và biến name này không là ngoại lệ. Code map
sau thể hiện biến này bên trong Main, sử dụng kí hiệu hộp:

hello18

Bạn có thể nhận thấy rằng khi bạn gõ string trong editor của bạn, nó thay đổi thành màu khác (thường là
xanh dương). Đó là vì string là một từ khoá (keyword). Một từ khoá là một từ với ý nghĩa đặc biệt trong ngôn
ngữ lập trình. C# có trên 100 từ khoá! Chúng ta sẽ thảo luận về chúng tất cả khi chúng ta tiến lên.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *