Viết chương trình Word Count (đếm từ) hoàn chỉnh

Viết chương trình Word Count hoàn chỉnh

Cho Windows
Trên Windows, chúng ta sẽ sử dụng text editor Notepad. Tại command prompt của Windows, điều hướng tới
thư mục programming của bạn nếu bạn chưa ở đó. Sau đó gõ:

notepad word_count.py

và nhấn enter. Vì file word_count.py không tồn tại, notepad sẽ hỏi bạn có tạo một file word_count.py
mới. Click Yes và bạn sẵn sàng gõ chương trình Python của bạn.
Chương trình Python Word Count
Tại file trên load trong Notepad, gõ code sau:

¶ line = input()
· total_words = line.count(‘ ‘) + 1
¸ print(total_words)

Chạy chương trình
Để chạy chương trình, chúng ta sẽ sử dụng Python command prompt từ command promt của Windows. Điều hướng
tới thư mục programming của bạn, và nhập vào:

python word_count.py

Chương trình của bạn bây giờ đang chờ tại input prompt cho bạn gõ thứ gì đó. Ví dụ, bạn gõ cái sau và nhấn
enter:

this is my first python program

Bạn sẽ thấy chương trình sinh ra 6 tại output.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *