Ví dụ Python thực chiến, giải bài toán Winning Team

Giải bài toán Winning Team

Chúng ta code như sau:

apple_three = int(input())
apple_two = int(input())
apple_one = int(input())
banana_three = int(input())
banana_two = int(input())
banana_one = int(input())
apple_total = apple_three * 3 + apple_two * 2 + apple_one
banana_total = banana_three * 3 + banana_two * 2 + banana_one
if apple_total > banana_total:
print(‘A’)
elif banana_total > apple_total:
print(‘B’)
else:
print(‘T’)

Đó là bài toán Winning Team. Xem phiên bản code sau:

apple_three = int(input())
apple_two = int(input())
apple_one = int(input())
banana_three = int(input())
banana_two = int(input())
banana_one = int(input())
apple_total = apple_three * 3 + apple_two * 2 + apple_one
banana_total = banana_three * 3 + banana_two * 2 + banana_one
if apple_total < banana_total:
print(‘B’)
elif apple_total > banana_total:
print(‘A’)
else:
print(‘T’)

Phiên bản này có giải quyết cùng vấn đề như phiên bản trước. Câu trả lời là có.
Các toán tử và thứ tự của code là khác nhau, nhưng code này vẫn đúng. Nếu Apple
thua thì ta cho ra B (vì Banana thắng); nếu Apple thắng, ta cho ra A; nếu không,
chúng ta biết rằng trò chơi hòa, vì vậy chúng ta cho đầu ra T.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *