Ví dụ Python thực chiến: bài toán Song Playlist (phần 1)

Bài toán Song Playlist

Đôi khi chúng ta không biết trước có bao nhiêu đầu vào sẽ được cung cấp. Chúng ta sẽ thấy
trong vấn đề này rằng một while loop là cái chúng ta cần trong những trường hợp
như vậy.
Bài toán
Chúng ta có 5 songs ưa thích tên A,B,C,D và E. Chúng ta đã tạo một playlist của các songs này
và sử dụng một app để quản lí playlist. Các songs bắt đầu đi trong trật tự A,B,C,D,E. App có 4
nút:
+ Nút 1: di chuyển song đầu tiên của playlist tới cuối playlist. Ví dụ, nếu playlist hiện tại là
A,B,C,D,E thì nó thay đổi thành B,C,D,E,A.
+ Nút 2: di chuyển song cuối cùng của playlist thành bắt đầu của playlist. Ví dụ, nếu playlist hiện
tại là A,B,C,D,E thì nó thay đổi thành E,A,B,C,D.
+ Nút 3: Tráo đổi hai songs đầu tiên của playlist. Ví dụ, nếu playlist hiện tại là A,B,C,D,E thì nó
thay đổi thành B,A,C,D,E.
+ Nút 4: chạy playlist!
Chúng ta đã cung cấp ấn nút của người dùng. Khi người dùng ấn nút 4, cho ra trật tự của các songs trong
playlist.
Input
Input chứa các cặp dòng, nơi dòng đầu tiên của một cặp cung cấp số của một nút (1,2,3 hay 4) và cái thứ hai
cung cấp số lần cái người dùng ấn nút này (giữa 1 và 10). Đó là, dòng đầu tiên là số của một nút, dòng thứ hai
là số lần nó được ấn, dòng thứ ba là số của một nút, dòng thứ tư là số lần nó được ấn. Input kết thúc bới hai
dòng này:
4
1
chỉ ra rằng người dùng ấn nút 4 một lần.
Output
Cho ra trật tự của các songs trong playlist sau khi tất cả ấn nút. Output phải trên một dòng, với một khoảng trắng
chia tách mỗi cặp songs.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *