Ví dụ Python thực chiến, bài toán dữ liệu Net (phần 2)

Lặp qua để đọc đầu vào

Trong tất cả các bài toán trước kia, chúng ta biết chính xác có bao nhiêu dòng để đọc từ
đầu vào. Ví dụ, trong bài toán ba cái tách, chúng ta đọc một dòng, trong bài toán chỗ đậu xe,
chúng ta đọc ba dòng. Ở đây, trong bài toán dữ liệu Net, chúng ta không biết trước có bao nhiêu
dòng để đọc, vì nó phụ thuộc vào con số cái chúng ta đọc từ dòng thứ hai.
Chúng ta có thể đọc dòng đầu tiên của đầu vào:

monthly_mb = int(input()

(Tôi vừa sử dụng tên biến monthly_mb hơn là x để làm nó có nghĩa).
Và chúng ta có thể đọc dòng thứ hai của đầu vào:

n = int(input())

Nhưng chúng ta không thể đọc nhiều hơn mà không có loop. Một range for loop là hoàn hảo ở đây, vì
chúng ta có thể sử dụng nó để lặp qua chính xác n lần:

for i in range(n):
# Process month

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *