Ví dụ Python thực chiến, bài toán chỗ đậu xe (phần 5)

Giải quyết cuối cùng bài toán chỗ đậu xe (tiếp tục)

Với range for loop của chúng ta, chúng ta sẵn sàng giải quyết các không gian đậu xe
bị chiếm dụng. Chiến lược của chúng ta là lặp qua từng chỉ mục từ đầu chuỗi kí tự đến
kết thúc. Chúng ta có thể kiểm tra xem mỗi chỉ mục có gì trong cả thông tin của ngày hôm qua
và ngày hôm nay. Sử dụng câu lệnh if lồng nhau, chúng tôi sẽ xác định xem liệu
chỗ đậu xe đã bị chiếm dụng trong cả hai ngày.
Chúng ta code như sau:

n = int(input())
yesterday = input()
today = input()
occupied = 0
for i in range(len(yesterday)):

¸ if yesterday[i] == ‘C’ and today[i] == ‘C’:

occupied = occupied + 1

print(occupied)

Chương trình bắt đầu bằng cách đọc ba dòng đầu vào: n tham chiếu đến
số lượng chỗ đậu xe; và yesterday và today tham chiếu đến thông tin chỗ đậu xe
ngày hôm qua và hôm nay tương ứng.
Lưu ý rằng chúng ta không tham chiếu đến số lượng chỗ đậu xe (n) một lần nữa.
Chúng ta có thể sử dụng nó để cho biết độ dài của chuỗi kí tự, nhưng tôi đã chọn
bỏ qua nó vì nó thường không được cung cấp trong các tình huống thực tế.
Chúng ta sử dụng biến occupied để đếm số chỗ đậu xe cái
đã bị chiếm cả ngày hôm qua và hôm nay. Chúng ta bắt đầu biến đó ở off 0.
Bây giờ chúng ta đi đến range for loop, cái lặp qua các chỉ mục hiệu lực
của hôm qua và hôm nay. Đối với mỗi chỉ mục như vậy, chúng ta kiểm tra xem chỗ đậu xe
có bị chiếm hôm qua và hôm nay không. Nếu vậy thì chúng ta
hãy đưa chỗ đậu xe này vào tổng số chỗ đậu xe của chúng ta bằng cách tăng số chỗ đậu xe
bị chiếm thêm 1.
Khi range for loop kết thúc, chúng ta sẽ đi qua tất cả các chỗ đỗ xe. Tổng số chỗ đậu xe
đã bị chiếm ngày hôm qua và hôm nay có thể được truy cập thông qua biến occupied. Tất cả
những gì còn lại là xuất ra tổng số đó.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *