Ví dụ Python thực chiến, bài toán chỗ đậu xe (phần 1)

Bài toán chỗ đậu xe ô tô

Chúng ta biết làm cách nào lặp qua các kí tự của một chuỗi kí tự. Nhưng đôi khi chúng
ta cần biết chúng ta đang ở nơi nào trong chuỗi kí tự, không chỉ là kí tự cái được lưu
giữ trong nó. Bài toán này là một ví dụ như vậy.
Bạn giám sát chỗ đậu xe với không gian đậu. Hôm qua, bạn ghi lại liệu mỗi chỗ đậu xe
có bị chiếm bởi xe hay để trống.Chỉ ra số chỗ đậu xe bị chiếm trong cả hai ngày.
Đầu vào
Đầu vào gồm 3 dòng:
+ Dòng đầu tiên chứa số nguyên n, số chỗ đậu xe, n ở giữa 1 và 100.
+ Dòng thứ hai chứa một chuỗi kí tự n kí tự cho thông tin ngày hôm qua, một kí tự cho mỗi
chỗ đậu xe. Kí tự C chỉ chỗ đậu xe bị chiếm và dấu . chỉ chỗ đậu xe trống. Ví
dụ, CC.có nghĩa rằng hai chỗ đậu xe đầu tiên bị chiếm và cái thứ ba để trống.
+ Dòng thứ ba chứa một chuỗi kí tự n kí tự cho thông tin ngày hôm nay, cùng hình thức như
dòng thứ hai.
Đầu ra
Cho ra số chỗ đậu xe cái bị chiếm trong cả hai ngày.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *