Ví dụ Python thực chiến, bài toán các slot machines (phần 2)

Khám phá một test case

Hãy đi qua một ví dụ, chính là để đảm bảo rằng mọi thứ trong bài toán này là rõ ràng. Sau đây là
test case chúng ta sẽ sử dụng:

7
28
0
8

Để xem xét cẩn thận chơi của Martha, chúng ta sẽ cần theo dõi 6 đoạn thông tin. Nó là thuận tiện để sử
dụng một bảng để làm cái này, vì một dòng có thể thông báo cho chúng ta trạng thái sau mỗi lần chơi. Sau
đây là các cột của chúng ta:
Plays: Số các slot machines cái Martha đã chơi.
Quarters: Số quarters cái Martha có.
Next play: Slot machine cái Martha sẽ chơi tiếp theo.
First plays: Số lần cái machine đầu tiên đã được chơi kể từ lần cuối nó trả.
Second plays: Số lần cái machine thứ hai đã được chơi kể từ lần cuối nó trả.
Third plays: Số lần cái machine thứ ba đã được chơi kể từ lần cuối nó trả.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *