Ví dụ Python thực chiến: bài toán ba cái tách (phần 1)

Bài toán 3 cái tách

Trong bài toán này, chúng ta sẽ theo dấu vị trí của quả bóng dưới một cái tách khi các tách
di chuyển. Nhưng các tách có thể di chuyển nhiều lần, nên chúng ta sẽ không thể viết code cho
mỗi di chuyển riêng rẽ. Thay vào đó, chúng ta sẽ sử for loop, cái cho phép chúng ta chạy code
dễ dàng hơn cho mỗi di chuyển.
Vị trí 3 cái tách thành hàng:một cái ở bên trái (vị trí 1), một cái ở giữa (vị trí 2), và một
cái ở bên phải (vị trí 3). Có một quả bóng dưới cái tách ở bên trái.Nó là công việc của chúng ta
là theo dấu vị trí của quả bóng khi chúng ta tráo đổi vị trí các tách.
Chúng ta có 3 dạng tráo đổi:
A tráo đổi các tách ở bên trái và ở giữa
B tráo đổi các tách ở giữa và bên phải
C tráo đổi các tách ở bên phải và bên trái
Ví dụ, nếu tráo đổi đầu tiên của chúng ta là type A, thì chúng ta tráo tách ở bên trái và ở giữa,
vì quả bóng bắt đầu ở bên trái, tráo đổi này di chuyển nó vào giữa. Nếu thay vào đó, tráo đổi đầu
tiên của chúng ta là type B thì chúng ta tráo đổi các tách ở giữa và bên phải, và quả bóng không thay
đổi vị trí.
Input
Đầu vào là dòng tối đa 50 kí tự. Mỗi kí tự chỉ ra type of swap (dạng tráo đổi) cái chúng ta thực hiện:
A, B hay C.
Output
Đầu ra là vị trí cuối cùng của quả bóng.
1 nếu quả bóng ở bên trái
2 nếu quả bóng ở giữa
3 nếu quả bóng ở bên phải

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *