URL (Uniform resource locator) là gì? (phần 2)

URL là gì? (tiếp tục)

+ Port: Tiếp theo là số port (port number) (tùy chọn)
Nếu nó bị bỏ qua thì port mặc định cho protocol được sử dụng.
Ví dụ URL:

http://vnc.example.com:5800

nối với port 5800 của host có tên vnc.example.com. Nếu số port bị bỏ qua, trình duyệt web sẽ nối với cổng 80,
port mặc định của HTTP. Port mặc định của HTTPS là 443.
+ Path: Tiếp theo là đường dẫn (path) tới tài nguyên, hay cụ thể hơn nữa là file. Đường dẫn này tương tự như trên
một máy, phân chia bởi dấu /
Ví dụ:

folder1/folder2/folder3/tên file

Trong đó folder 1 là thư mục phụ của domain, folder 2 là thư mục phụ của folder 1, folder 3 là thư mục phụ
của folder 2. Đôi khi lần ngược theo cây thư mục sẽ có thể cho phép ta tìm được nhiều tài nguyên hơn.
Ví dụ: xóa mọi thứ sau folder 2, khi đó trình duyệt sẽ tìm trang mặc định của folder 2. Nếu nó không tìm thấy
, có thể nó sẽ cho ta thấy một danh sách thư mục (directory listing) hoặc thông báo File not found.
+ Đối với tên miền website có thể có nhiều dạng trang mặc định như index.htm, index.html, default.htm, default.html.
Điều này có nghĩa là, dù không đánh trang mặc định này vào URL, trình duyệt sẽ tìm và hiển thị nó.
Đối với một web server (chứa nhiều website) mỗi một thư mục trên máy có một trang mặc định như trên và dù không đánh
trang này vào URL tới thư mục này thì trình duyệt vẫn cứ tìm và hiển thị nó.
+ Một trang web có thể có đuôi .html, ,php, .asp.
+ Tiếp theo là chuỗi truy vấn (query string) bao gồm các dữ liệu được chuyển đến các chương trình chạy trén server.
Ví dụ, một cặp name/value được phân chia bởi &

?first_name=John&last_name=Doe

first_name và last_name được gọi là biến (variable). Các biến được phân chia bởi dấu &. Chuỗi truy vấn thường bắt đầu bằng
dấu ?
+ Một URL Không chỉ là đường dẫn đến một tài nguyên nào đó, còn có thể là một lệnh truy vấn dữ liệu từ server
Ví dụ:

http://www.reaonline.net/showthread.php?511

showthread.php là lệnh show các thread của forum. Nếu thay biến từ 511 sang 512 chẳng hạn thì URL này sẽ show
thread 512.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *