URL (Uniform resource locator) là gì? (phần 1)

URL (Uniform resource locator) là gì?

URL là địa chỉ internet (internet address) duy nhất của một tài nguyên nào đó trên internet. Tài nguyên có thể
là một file, một webpage. một file ảnh hoặc một truy vấn CSDL, một lệnh…
Cú pháp của URL bao gồm các thành phần sau:

 

http://www.giaiphapwebtl.vn

Giao thức

(Protocol)

Các thành phần bao gồm:
+ Giao thức (protocol). Giao thức là một phương tiện liên lạc thông tin được chuẩn hóa giữa các máy tính trong
một mạng. Protocol cho phép dữ liệu được chia ra để chuyển đi nhanh hơn, sau đó sẽ được ghép nối lại tại đích
đến theo đúng trật tự. Có một số loại giao thức sau:
* HTTP (Hypertext Trasfer Protocol – Giao thức chuyển giao siêu văn bản), giao thức được sử dụng phổ biến để chuyển
các webpage trên internet tới trình duyệt web như Netscape, Navigator,IE hoặc Lynx.
Một protocol thuộc kiểu này phổ biến khác là HTTPS một phiên bản an toàn của HTTP (kết nối an toàn cho webpages,
s có nghĩa là secure).
* FTP: Trong khi giao thức HTTP chủ yếu được sử dụng để truy cập một website thông qua trình duyệt web thì giao thức
FTP để dành cho download, upload các files thông qua hoặc trình duyệt web cho phép FTP (FTP enabled web client)như IE
hoặc một phần mềm FTP (FTP client programs).
Sau đây là một ví dụ về URL với protocol là FTP:

ftp://ftp.nthosting.com/internet/url-global-web-address.html

*Mail protocol
Ví dụ URL sau:

mailto:sales@nthosting.com

URL sẽ ra lệnh cho trình duyệt web sử dụng chương trình email như Outlook Express gửi email tới địa chỉ sales@nthosting.com
+ Sau giao thức http là www có nghĩa là world wide web thường là tùy chọn, tức là không đánh cũng được. Nó mang
tính chất thông lệ và không cần thiết.
+ HTTP cũng là optional, tức là không đánh cũng được, nó được mặc định.
+ Thành phần tiếp theo là tên miền (domain name) hay host name – tên của máy chứa tài nguyên. Thay thế tên miền
có thể là một địa chỉ IP.
Ví dụ, nếu ta đánh https://apple.com và https://17.149.130.10 thì sẽ được đưa đến cùng một nơi (tuy nhiên, không
phải bao giờ cũng vào được với địa chỉ IP vì có thể không được phép truy cập thư mục gốc (root) của server)

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *