Truyền đối số tới hàm PHP bằng giá trị vs theo tham chiếu (phần 3)

Truyền tham chiếu tới hàm

Ta xem xét lại ví dụ học phần trước sử dụng tham chiếu:

function resetCounter(&$c)
{
$c=0;
}
$counter=0;
$counter++;
$counter++;
$counter++;
echo”$counter<br/>”; //Display 3
resetCounter($counter);
echo”$counter<br/>”; //Display 0

Thêm kí tự & vào trước $c làm cho tham số $c là tham chiếu tới đối số được truyền (là
$counter trong ví dụ này). Bây giờ khi hàm thiết lập $c về 0, nó thực sự thiết lập $counter
về 0, như được quan sát trong phát biểu echo thứ hai.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *