Truy cập route hiện tại

Truy cập route hiện tại

Laravel cung cấp một vài cách thức để truy cập route hiện tại bên trong ứng dụng của bạn.
Bạn có thể sử dụng thông tin này để quyết định các thuộc tính của route, hành động controller,
các tham số hay tên của nó cái xử lí route.
Sau đây là một vài phương thức bạn có thể sử dụng để truy cập route hiện tại:
Route::current(): Phương thức này trả về định nghĩa route cái hiện tại đang được thực thi.

$route = Route::current();

Route::currentRouteName(): Phương thức này trả về tên của route hiện tại, nếu nó được đặt tên.

$name = Route::currentRouteName();

Route::currentRouteAction():Phương thức này trả về hành động controller cho route hiện tại. Chuỗi
kí tự được trả về bao gồm namespaces, tên controller và tên phương thức.

$action = Route::currentRouteAction();

Xin nhớ bao gồm facade phù hợp tại đỉnh của file của bạn:

use Illuminate \ Support \ Facades \ Route ;

Bạn có thể sử dụng những phương thức này trong views hay controllers của bạn để nhận thông tin về route
hiện tại và thực hiện các hành động khác nhau dựa trên thông tin đó. Ví dụ, bạn có thể nêu bật page hiện
tại trong một thanh điều hướng bằng cách so sánh tên route hiện tại với một chuỗi kí tự cụ thể.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *