Toán tử Mod Python

Toán tử Mod

Trong chương 1 “Integer and Floating-Point Numbers”, tôi giới thiệu toán tử mod (%)
cho tính toán số dư của chia số nguyên. Ví dụ, 16 chia cho 5 bằng 3 dư 1:

>>> 16 % 5
1

Và 15 chia cho 5 có số dư bằng 0 (vì 15 chia hết cho 5):

>>> 15 % 5
0

Toán hạng thứ hai ra lệnh phạm vi các giá trị cái % có thể trả về. Các giá trị trả về
có thể là 0 trở lên nhưng không bao gồm toán hạng thứ hai. Ví dụ nếu toán hạng thứ hai là
3, thì các giá trị duy nhất cái có thể được trả về bởi % là 0, 1 và 2. Ngoài ra, khi chúng
ta tăng toán hạng đầu tiên, chúng ta tạo chu kì qua tất cả các giá trị trả về có thể.
Sau đây là một ví dụ:

>>> 0 % 3
0
>>> 1 % 3
1
>>> 2 % 3
2
>>> 3 % 3
0
>>> 4 % 3
1
>>> 5 % 3
2
>>> 6 % 3
0
>>> 7 %
1

Nhận thấy mô hình:0,1,2,0,1,2 …vv..

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *