Tiếp tục làm việc với Sockets trong Python

Gắn Socket tới địa chỉ IP và cổng

Trước khi một server có thể lắng nghe các kết nối đi đến, nó phải được gắn vào một địa
chỉ IP và số cổng (port number). Cái này có thể được thực hiện sử dụng phương thức bind()
của socket object. Phương thức bind() lấy một đối số đơn, một tuple chứa địa chỉ IP và số
cổng.
Ví dụ, để gắn một socket vào địa chỉ IP ‘127.0.0.1’ và số cổng 12345, bạn sẽ sử dụng code sau:

address = (‘127.0.0.1’, 12345)
tcp_socket.bind(address)

Đóng một Socket

Nếu bạn đã hoàn thành sử dụng một socket, nó là quan trọng để đóng nó sử dụng phương thức close().
Cái này giải phóng các tài nguyên hệ thống và ngăn chặn xung đột tiềm tàng với các ứng dụng khác.

tcp_socket.close()

Bây giờ rằng bạn đã có một hiểu biết cơ bản về thư viện socket và làm cách tạo, gắn và đóng các sockets
trong Python, bạn đã sẵn sàng khám phá nhiều chủ đề nâng cao hơn, như thiết lập các kết nối, gửi và nhận
dữ liệu và thực thi các ứng dụng máy chủ và máy khách sử dụng các sockets TCP và UDP.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *