Thực thi một TCP server và client trong Python

Thực thi một TCP server và client

Xem xét cái chúng ta đã học, chúng ta có thể bắt đầu với tạo một TCP server và client
đơn giản sử dụng thư viện socket của Python. Máy chủ sẽ lắng nghe cho các kết
nối máy khách đi đến, nhận một thông điệp từ máy khách, in ra thông điệp được nhận, và
gửi một trả lời quay trở lại máy khách.

TCP server

Tạo một file tên “tcp_server.py” và thêm code sau:

import socket
# Create a socket
server_socket = socket.socket(socket.AF_INET,
socket.SOCK_STREAM)
# Bind the socket to an IP address and port
address = (‘127.0.0.1’, 12345)
server_socket.bind(address)
# Listen for incoming connections
server_socket.listen(5)
print(“Server listening on”, address)
while True:
# Accept an incoming connection
client_socket, client_address = server_socket.accept()
print(f”Connection established with {client_address}”)
# Receive data from the client
data = client_socket.recv(1024)
print(f”Received data: {data.decode()}”)
# Send a response back to the client
response = “Hello, Client!”
client_socket.send(response.encode())
# Close the client socket
client_socket.close()
# Close the server socket (unreachable in this particular
sample program)
server_socket.close()

 

TCP Client

Tạo một file tên “tcp_client.py” và thêm code sau:

import socket
# Create a socket
client_socket = socket.socket(socket.AF_INET,
socket.SOCK_STREAM)
# Connect to the server
server_address = (‘127.0.0.1’, 12345)
client_socket.connect(server_address)
print(f”Connected to server at {server_address}”)
# Send data to the server
data = “Hello, Server!”
client_socket.send(data.encode())
# Receive data from the server
response = client_socket.recv(1024)
print(f”Received data: {response.decode()}”)
# Close the client socket
client_socket.close()

 

Chạy TCP server và client

Để chạy TCP server và client, theo các bước này:
Mở 2 terminal windows
Trong terminal đầu tiên, điều hướng tới thư mục chứa “tcp_server.py” và chạy lệnh sau:

python tcp_server.py

Server sẽ bắt đầu lắng nghe cho các kết nối đi đến.
Trong terminal thứ hai, điều hướng tới thư mục chứa “tcp_client.py” và chạy lệnh sau:

python tcp_client.py

Máy khách sẽ kết nối với máy chủ, gửi một thông điệp, nhận một trả lời và in ra dữ liệu được
nhận.
Quan sát đầu ra của cả hai terminals. Server sẽ hiển thị các chi tiết kết nối và thông điệp được nhận,
trong khi máy khách sẽ hiển thị các chi tiết kết nối và trả lời được nhận.
Tạo máy chủ và máy khách TCP bằng Python yêu cầu thiết lập kết nối,gắn các sockets, truyền và
nhận dữ liệu và cuối cùng là đóng kết nối. Ngoài ra, bạn sẽ cần tạo các sockets và liên kết chúng.
Nếu như bạn làm theo những hướng dẫn này, bạn sẽ có thể xây dựng được nhiều loại các ứng dụng máy
chủ và máy khách, tận dụng lợi thế của các đặc tính hướng kết nối và đáng tin cậy được cung cấp
bởi giao thức TCP.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *