Three-way handshake và tầng chuyển vận (phần 4)

Khẳng định nhận (ACK)

Phân phát dữ liệu tin cậy đảm bảo tính toàn vẹn của dòng dữ liệu được gửi từ một máy tới máy khác qua một
liên kết dữ liệu đầy đủ chức năng. Nó đảm bảo rằng dữ liệu sẽ không bị trùng hay mất. Cái này được giành qua
cái gọi là positive acknowledgement with retransmission – một kĩ thuật cái yêu cầu một máy nhận trao
đổi thông tin với nguồn truyền bằng cách gửi một thông điệp ACK quay trở lại máy gửi khi nó nhận dữ liệu.
Máy gửi tài liệu hóa mỗi segment được đo lường bằng bytes, sau đó gửi và chờ cho khẳng định nhận ACK này
trước khi gửi segment tiếp theo. Cũng quan trọng là rằng khi nó gửi một segment, máy truyền khởi động
một timer và sẽ truyền lại nếu timer hết hạn trước khi nó nhận một ACK quay trở lại từ máy nhận. Ảnh dưới
mô tả quá trình này:

ACK

 

Trong ảnh, máy gửi truyền segments 1,2 và 3. Node nhận khẳng định rằng nó đã nhận chúng bằng cách yêu cầu
segment 4 (cái nó đang mong đợi tiếp theo). Khi nó nhận khẳng định nhận ACK, máy gửi sau đó truyền các segments
4,5 và 6. Nếu segment 5 không tới đích, node nhận khẳng định sự kiện với một yêu cầu cho segment được
gửi lại. Máy gửi sau đó sẽ gửi lại segment bị mất và chờ cho một khẳng định nhận ACK, cái nó phải nhận
để di chuyển tới việc truyền segment 7.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *