Three-way handshake và tầng chuyển vận (phần 3)

Windowing

Lí tưởng là dữ liệu đi qua xảy ra nhanh và hiệu quả. Và như bạn có thể tưởng tượng, nó sẽ là chậm
chạp nếu máy truyền phải thực sự chờ cho khẳng định nhận (ACK) sau khi gửi mỗi và mọi segment. Số lượng
data segment, được đo bằng bytes cái máy truyền được cho phép để gửi mà chưa nhận khẳng định nhận ACK
được gọi là window.
Windows được sử dụng để kiểm soát khối lượng data segments chưa được khẳng định nhận.
Kích cỡ của window kiểm soát bao nhiêu thông tin được truyền từ một điểm cuối tới điểm cuối khác trước
khi một khẳng định nhận được yêu cầu. Trong khi một vài giao thức định lượng thông tin dựa vào số
gói dữ liệu, TCP/IP đo lường nó bằng cách đếm số bytes.
Như bạn có thể thấy ở ảnh dưới, có hai kích cỡ window – một cái thiết lập thành 1, một cái thiết
lập thành 3.

window

 

Nếu bạn cấu hình kích cỡ window thành 1, máy gửi sẽ chờ một khẳng định nhận ACK cho mỗi data segment
nó truyền trước khi nó truyền cái khác. Một window được thiết lập thành 3 cho phép ba sẽ được truyền trước
khi nhận một khẳng định nhận ACK. Trong ví dụ đơn giản hóa này, cả máy gửi và máy nhận là các máy trạm.
Nhớ rằng trong thực tế, việc truyền không dựa trên các con số đơn giản mà trên lượng bytes cái có thể
được gửi.
Nếu host nhận thất bại trong việc nhận tất cả các bytes cái nó nên khẳng định nhận, host có thể cải
thiện phiên trao đổi thông tin bằng cách giảm kích cỡ window.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *