Three-way handshake và tầng chuyển vận (phần 2)

Kiểm soát dòng dữ liệu (flow control)

Vì dòng lũ và mất dữ liệu là cực kì phiền toái, chúng ta có một giải pháp tránh thất bại tại chỗ, được
biết như là flow control (kiểm soát dòng dữ liệu). Công việc của nó là đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu tại
tầng chuyển vận bằng cách cho phép các ứng dụng yêu cầu chuyển vận dữ liệu đáng tin cậy giữa các hệ thống.
Flow control ngăn chặn một host gửi ở một bên của kết nối không được tràn bộ nhớ đệm ở host nhận. Chuyển
vận dữ liệu đáng tin cậy sử dụng một phiên trao đổi thông tin hướng kết nối giữa các hệ thống, và các giao
thức liên quan đảm bảo rằng các cái sau sẽ giành được:
+ Các segments được phân phát được khẳng định nhận quay trở lại người gửi khi chúng nhận.
+ Bất cứ segments không được khẳng định nhận được truyền lại.
+ Các segments được đánh số chuỗi quay lại vào trật tự đúng của chúng khi đi đến tại đích của chúng.
+ Một dòng dữ liệu có thể quản lí được được duy trì để tránh tắc nghẽn, quá tải hay tồi nhất mất dữ liệu.
Mục đích của kiểm soát dữ liệu là cung cấp một cách thức cho thiết bị nhận kiểm soát khối lượng dữ liệu
được gửi bởi máy gửi.
Vì chức năng chuyển vận, các hệ thống kiểm soát dòng lũ mạng làm việc thực sự tốt. Thay vì thải và mất dữ liệu,
tầng chuyển vận có thể phát hành một cái chỉ không sẵn sàng tới máy gửi hay nguồn lũ mạng tiềm tàng. Cơ
chế này làm việc giống loại một đèn dừng, ra tín hiệu máy gửi dừng truyền lưu lượng segments
tới máy peer quá tải của nó. Sau khi máy nhận peer xử lí các segments đã ở trong bộ nhớ của nó (bộ nhớ đệm
của nó), nó gửi ra một cái chỉ chuyển vận sẵn sàng. Khi máy đang chờ truyền phần còn lại của datagrams của nó
nhận cái chỉ cho đi này, nó phục hồi truyền dữ liệu của nó. Quá trình này được mô tả trong ảnh dưới.
Trong truyền dữ liệu hướng kết nối đáng tin cậy, các datagrams được phân phát tới host nhận hi vọng là
trong cùng chuỗi nó được chuyển đi. Một thất bại sẽ xảy ra nếu bất cứ segments dữ liệu nào bị mất, trùng
hay bị phá hủy trên đường – một vấn đề được giải quyết bằng cách có máy nhận khẳng định nhận rằng nó đã nhận
mỗi và mọi segments dữ liệu.

flow control

 

Một dịch vụ được xem xét là hướng kết nối nếu nó có các đặc điểm sau:
+ Một mạch ảo hay three way handshake được thiết lập.
+ Nó sử dụng đánh số chuỗi.
+ Nó sử dụng khẳng định nhận.
+ Nó sử dụng kiểm soát dòng dữ liệu.
Các dạng của flow control là nhớ đệm, windowing và tránh tắc nghẽn.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *