Thông điệp HTTP, yêu cầu và trả lời (phần 2)

Trả lời HTTP (HTTP responses)

Một trả lời HTTP điển hình như sau:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 19 Apr 2011 09:23:32 GMT
Server: Microsoft-IIS/6.0
X-Powered-By: ASP.NET
Set-Cookie: tracking=tI8rk7joMx44S2Uu85nSWc
X-AspNet-Version: 2.0.50727
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 1067
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://
www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”><html xmlns=”http://
www.w3.org/1999/xhtml” ><head><title>Your details</title>

+ HTTP/1.1 200 OK
Dòng đầu tiên của mọi trả lời HTTP chứa 3 thứ được chia bởi dấu cách:
+ Đời HTTP đang được sử dụng.
+ Code trạng thái dạng số chỉ kết quả của yêu cầu. 200 là code trạng thái phổ biến nhất, nó có nghĩa là yêu cầu
là thành công và tài nguyên từ yêu cầu sẽ trả về.
+ Cụm từ nguyên nhân bằng chữ mô tả thêm trạng thái của trả lời. Cái này có thể có thể có bất cứ giá tri nào và
không được sử dụng cho bất cứ mục đích nào của trình duyệt hiện tại.
Sau đây là một vài điểm đáng quan tâm của trả lời.
+ Server: Microsoft-IIS/6.0: Header server chứa một banner chỉ phần mềm web server đang được sử dụng, và đôi khi có thêm một vài chi tiết khác như mô đun được cài đặt, và hệ điều hành của server. Thông tin có thể chính xác hoặc không.
+ Set-Cookie: tracking=tI8rk7joMx44S2Uu85nSWc: Header Set-Cookie cung cấp cho trình duyệt cookie thêm, cái này được đệ trình trở lại trong header Cookie của yêu cầu tiếp theo tới máy chủ.
+ Pragma: no-cache Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT: Header Pragma hướng dẫn trình duyệt không lưu giữ trả lời trong cache của nó. Header Expires chỉ ra rằng nội dung trả lời đã hết hạn trong quá khứ và vì vậy không nên lưu trong bộ nhớ đệm. Những chỉ thị này thường được cung cấp khi nội dung động được trả về để đảm bảo trình duyệt luôn chứa nội dung mới nhất trên chuỗi yêu cầu.
+ Content-Type: text/html; charset=utf-8: Hầu hết các trả lời HTTP chứa một phần thân thông điệp đi theo dòng trắng sau các headers. Header Content-Type chỉ ra rằng phần thân của thông điệp này chứa một tài liệu HTML.
+ Content-Length: 1067: Header Content-Length chỉ độ dài của phần thân thông điệp bằng bytes.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *