Thiết kế trang với bố cục lưới (phần 3)

Các khung CSS

Thiết kế bố cục lưới của bản thân bạn có thể tốn thời gian. Để đơn giản hoá quá trình, bạn có thể chọn
từ nhiều khung CSS có sẵn trên web. Một khung là một gói phần mềm cái cung cấp một thư viện các công cụ
để thiết kế website của bạn, bao gồm các style sheét cho bố cục lưới và các scripts tích hợp sẵn để cung
cấp hỗ trợ cho một loạt trình duyệt và thiết bị. Hầu hết các khung bao gồm hỗ trợ cho thiết kế phản ứng để
rằng bạn có thể dễ dàng tăng quy mô website của bạn cho các thiết bị trải từ mobile phones đến máy tính desktop.
Một vài khung CSS phổ biến bao gồm:
• Bootstrap (getbootstrap.com)
• YAML4 (www.yaml.de)
• 960 Grid System (960.gs)
• Foundation 3 (foundation.zurb.com)
• HTML5 Boilerplate (html5boilerplate.com)
• Skeleton (getskeleton.com)
Trong khi một khung làm nhiều việc trong xây dựng bố cục lưới, bạn vẫn cần hiểu làm cách nào tương tác với code ở
dưới, bao gồm các style sheets được sử dụng để tạo một bố cục lưới. Trong phiên làm việc này, bạn sẽ tạo style sheet
của bản thân bạn dựa trên một bố cục lưới đơn giản, cái sẽ giúp bạn khởi đầu nếu bạn chọn làm việc với các khung CSS
thương mại.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *