Thiết kế trang với bố cục lưới (phần 2)

Bố cục lưới cố định và lỏng

Trong một bố cục lưới cố định, các widths của cột và margins (lề) được chỉ ra bằng pixels,
khi mọi cột có một vị trí cố định. Nhiều bố cục lưới cố định dựa trên độ rộng trang bằng
960 pixels vì hầu hết độ rộng màn hình desktop là tại 1024 pixels (hay cao hơn) và một 960
-pixel width để lại không gian cho các thanh cuộn trình duyệt và các đặc tính khác. 960 – pixel
width cũng dễ dàng chia cho một nửa, một phần ba, một phần tư…vvv, làm nó dễ dàng hơn
tạo các cột độ rộng đều nhau.
Tất nhiên, vấn đề với bố cục lưới cố định là rằng nó không tính đến các kích cỡ màn hình
khác và vì vậy, một bố cục lỏng, trong đó độ rộng các cột được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm
hơn là pixels, thường được sử dụng để cung cấp nhiều hỗ trợ hơn qua các thiết bị khác nhau.
Trong ví dụ để đi theo sau đây, bạn sẽ dựa bố cục của bạn vào một hệ thống lưới lỏng.
Các bố cục lưới thường được sử dụng với thiết kế phản ứng trong đó một bố lưới được sử dụng
với thiết bị mobile, một bố cục lưới khác được sử dụng với máy tính bảng, và một cái khác được
sử dụng cho máy tính desktop. Một bố cục cho thiết bị mobile điển hình dựa trên một lưới
một cột, bố cục máy tính bảng dựa trên lưới 4 đến 12 cột, và bố cục desktop thường dựa trên lưới
12 cột hay nhiều hơn.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *