Thêm con người vào tài khoản Business Manager của bạn

Thêm con người vào tài khoản Business Manager của bạn

Nếu bạn đang làm việc với những người khác để tạo ads, duy trì các trang Facebook của bạn, bạn sẽ muốn
thêm con người vào tài khoản Business manager của bạn. Có hai hạng mục chính trong đó bạn thêm một cá
nhân vào tài khoản của bạn, và họ là Business Admins người có thể kiểm soát tất cả các khía cạnh của
Business manager và Business Employees người không thể thấy tất các assets (tài sản) trong business
settings, nhưng chỉ hơn là tạo thay đổi đối với assets cá nhân cái bạn đã giành quyền truy cập cho họ.
Một tuỳ chon khác ở đó được goị là tuỳ chọn Granting Partner Access và để cho những người người làm việc
với một bên thứ ba, như agency (công ty) hay vendor.
Xa hơn, khi bạn đi nhiều hơn vào rắc rối và công ty của bạn  đi khỏi (nếu nó chưa), bạn
cần thêm một vài tuỳ chọn tiên tiến khác trong lĩnh vực tài chính. Bạn có thể trao quyền truy cập hoặc cho
Finance Analyst hay Finance Editor vào tài khoản Business Manager của bạn.
Một khi bạn đã thêm các cá nhân vào tài khoản Business Manager của bạn, thì bạn có thể bắt đầu nhiệm vụ
gán quyền cho phép. Bạn có thể cho phép họ quyền truy cập các business s assets của bạn trong
Business Settings – như tài khoản ad, các trang, pixels và/hay catalogs.
Giả sử rằng bạn muốn cho phép ai đó post lên trang và không thể tạo hay quản lí ads – bạn có thể
chuyển đổi giữa các cho phép cho mỗi cá nhân bạn đã mời làm việc trên Business Manager của bạn.

access

Để thêm ai đó vào tài khoản Business Manager của bạn, bạn sẽ chọn Business Settings từ menu cạnh
trái, được đi theo bởi tuỳ chọn đầu tiên trên menu cạnh trái được gọi là Users và sau đó People,
Partners là nơi bạn sẽ thêm vendors hay agencies bên thứ ba của bạn.
Click lên nút Add xanh dương để thêm cá nhân vào tài khoản Business Manager của bạn. Một popup
sẽ mở ra thúc giục bạn nhập địa chỉ email của con người cùng với gán cho họ hoặc vai trò business
hoặc vai trò finance.
+ Quyền truy cập Employee – truy cập hạn chế
+ Quyền truy cập Admin – truy cập đầy đử
+ Finance Analyst – xem chi tiết tài chính
+ Finance Editor – biên tập và xem chi tiết và tài khoản tài chính.
Nếu bạn thiết lập họ như Employee, bạn sẽ cần quyết định các trang và tài khoản nào bạn muốn họ có
lối truy cập vào và truy cập cụ thể nào họ được gán quyền. Ví dụ, liệu bạn có muốn họ có thể tạo
ads, nhưng không thể moderate bình luận? Họ sẽ cần chấp nhận cái đó cuối cùng của họ như bước cuối cùng.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *