Tất cả về hướng mục tiêu Facebook ads (phần 5)

Audience tương tự (lookalike audience)

Audience tương tự cho phép bạn đi đến người xem cái tương tự với người dùng trong custom audience
của bạn hay với những người theo dõi trang Facebook của bạn. Từ custom audience được upload hay
trang Facebook, Facebook sẽ nhận dạng chất lượng chung giữa audience của bạn và những người
dùng Facebook. sau đó, Facebook sẽ phục vụ ads của bạn tới những người dùng tương tự với những
người dùng trong custom audience của bạn và người theo dõi trang Facebook theo địa điểm bạn chọn
. Bạn có thể tạo audience tương tự ở cấp độ ad set:
Ở cấp độ ad set, ở phần Audience > “Custom audience” chọn create new > lookalike audience
+ Chọn lookalike source
+ Chọn lookalike location
+ Và chọn audience size

 

lookalike1

Value-based lookalike audience

Được giới thiệu từ năm 2013, audience tương tự dựa trên giá trị là một cải tiến cho audience
tương tự đang tồn tại, nhưng với MỘT tính năng bổ sung khác – để giúp bạn nhắm mục tiêu
những người tương tự như những khách hàng có giá trị cao hiện tại của bạn. Bằng cách ấn định
giá trị tiền tệ cho mỗi người, Facebook có thể xác định ai trong danh sách là đối tượng có
giá trị nhất đối với doanh nghiệp của bạn.
Bạn không chỉ có thể ưu tiên tiếp cận những người tương tự như khách hàng ROI của bạn mà còn
có khả năng cải thiện hiệu suất chiến dịch (i.e ROAS tốt hơn) về lâu dài.
Muốn tạo Value-based lookalike audience, bạn phải tạo value-based custom audience. Và một
trong những phương pháp là từ customer list.
Đơn giản theo những bước sau:
+ Ở cấp độ ad set, ở phần Audience > “Custom audience” chọn create new
> custom audience
+ Dưới “Choose a Custom Audience Source”, chọn “Customer List”.

lookalike2

+ Bạn sẽ thấy một preview các template and identifiers có sẵn > click Next.

lookalike6

 

+ Chọn “Yes” khi bạn đang thử bao gồm customer value.

lookalike3

+ Upload file .csv của bạn (Đảm bảo nó là trong hình thức.csv, nếu không Facebook không
thể nhận ra các cột)
+ Một khi customer list của bạn đã được thêm, chọn select value column thả xuống. Sau đó, chọn
cột bạn muốn sử dụng cho customer value và chọn Next.

lookalike4

+ Review lại customer list của bạn để khẳng định bạn đã chập identifiers của bạn đúng
đắn hay check xem tất cả các lỗi đã được giải quyết chưa.

lolookalike5

+ Một khi list của bạn đã sẵn sàng, chọn upload and create
Sau đó bạn có thể tạo value-based lookalike audience từ value-based customer list này như
các bước ở phần 1.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *