Task đếm các từ sử dụng một biến

Task đếm các từ sử dụng một biến

Chúng ta có thể tạo một biến tham chiếu đến một chuỗi kí tự và sau đó đếm số các từ:

>>> line = ‘this is a string with a few words’
>>> total_words = line.count(‘ ‘) + 1
>>> total_words
8

Các biến line và total_words không được yêu cầu ở đây, sau đây là cách nào chúng ta có thể làm
nó mà không có chúng:

>>> ‘this is a string with a few words’.count(‘ ‘) + 1
8

Nhưng sử dụng các biến để bắt các kết quả lập tức là một thực hành tốt cho giữ code có thể
đọc được. Một khi chương trình của chúng ta dài hơn một vài dòng, biến sẽ không tránh khỏi.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *