Tạo và sử dụng đặc tính PHP (phần 2)

Khai báo đặc tính

Để thêm đặc tính vào class, trước khi viết các từ khóa public, private, hay protected, tùy thuộc vào mức độ
có thể nhìn thấy bạn muốn cung cấp cho đặc tính – được theo sau tên của đặc tính (cùng với biểu tượng $)

Class myClass{
public $property1;
public $property2;
protected $property3;
}

Nhân tiện, bạn cũng có thể khởi tạo giá trị đặc tính cùng với lúc khai báo chúng, giống với việc bạn làm với biến:

class myClass{
public $widgetsold=123;
}

Trong trường hợp này, bất cứ khi nào một object mới được tạo ra từ class myClass, đặc tính $widgetsold của object
được mặc định tới giá trị 123.

Cách truy cập những đặc tính

Khi bạn vừa tạo một đặc tính của class, bạn có thể truy cập giá trị đặc tính của object tương ứng trong dòng code
gọi bằng cách sử dụng cú pháp sau:

$object->property

Đó là, bạn viết tên của biến lưu trữ object, theo sau dấu ->, được theo sau tên đặc tính (Chú ý là tên của đặc tính
không có biểu tượng $ ở trước nó).
Ví dụ:

<?php
class Car{
public $color;
public $manufacturer
}
$beetle=new Car();
$beetle->color=”red”;
$beetle’->manufacturer=”Volkawagen”;
$mustang=new Car();
$mustang->color=”green”;
$mustang->manufacturer=”Ford”;
echo “<h2>Some properties</h2>”;
echo”<p>The beetle s color is”.$beetle->color.”</p>”;
echo “<p>The mustang s manufacturer is”.$mustang->manufacturer.”</p>”;
echo “<h2> The $beetle object:</h2><pre>”;
print_r($beetle);
echo “<h2>The $mustang object:</h2><pre>”;
print_r($mustang);
echo”</pre>”;
?>

Đoạn script định nghĩa một class Car với hai đặc tính public là $color $manufacturer. Sau đó, nó tạo một
object Car mới và gán nó cho biến gọi là $beetle và thiết lập beetle s $color và $manufacturer là redVolkawagen.
Tiếp theo, đoạn script tạo một object Car khác, gán nó cho biến $mustang và thiết lập đặc tính $color thành green
và $manufacturer thành Ford.
Bây giờ, hai object đã được tạo và các đặc tính của chúng đã được thiết lập. Đoạn script hiển thị giá trị của một cặp
đặc tính, đặc tính $color của object $beetle và đặc tính $manufacturer của object $mustang. Cuối cùng, đoạn script sử
dụng print_r để hiển thị hai object. Chú ý là print_r() hiển thị đặc tính của object gần tương tự với cách nó hiển thị
key và value của mảng.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *