Tạo và sử dụng đặc tính PHP (phần 1)

Tạo và sử dụng đặc tính PHP

Bây giờ chúng ta đã biết tạo class như thế nào, ta bắt đầu có thể thêm đặc tính vào class. Đặc tính của class
rất giống với biến. Ví dụ, một đặc tính của object có thể lưu trữ một giá trị duy nhất, một mảng các giá
trị, hoặc thậm chí một object khác.

Hiểu tính nhìn thấy của đặc tính

Trước khi tạo class trong PHP, đáng để xem xét một khái niệm quan trọng của class được biết đến như là tính
nhìn thấy (visibility). Mỗi một đặc tính của class trong PHP có ba mức của khái niệm nhìn thấy được biết đến
như là công khai (public), riêng tư (private) và được bảo vệ (protected).
+ Đặc tính public có thể được truy cập với bất cứ code nào, bất kể code nằm trong hay ngoài class. Nếu một
đặc tính được khai báo là public, giá trị của nó có thể được đọc và thay đổi từ bất cứ đâu trong script của
bạn.
+ Đặc tính private chỉ có thể được truy cập bởi code nằm trong class. Vì vậy, nếu bạn tạo một đặc tính được
khai báo là private, chỉ những phương thức nằm trong cùng class có thể truy cập nội dung của nó (Nếu bạn cố
gắng truy cập đặc tính này bên ngoài class, PHP sẽ báo lỗi nghiêm trọng).
+ Đặc tính protected hơi giống đặc tính private ở chỗ nó không thể được truy cập từ bên ngoài class, nhưng
có sự khác biệt nhỏ: bất cứ class nào thừa hưởng từ class trên cũng có thể truy cập đặc tính.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *