Tạo và sử dụng biến trong C#

Tạo và sử dụng biến trong C#

Code sau thể hiện tất cả ba hoạt động liên quan đến biến ban đầu:

string username; // Declaring a variable
username = Console.ReadLine(); // Assigning a value to a variable
Console.WriteLine(“Hi ” + username); // Retrieving its current value

Một biến được khai báo bằng cách liệt kê dạng của nó và tên của nó cùng với nhau
(string username;).
Một biến được gán một giá trị bằng cách đặt tên biến ở bên trái của dấu = và giá trị
mới ở bên phải. Giá trị mới này có thể là một biểu thức cái máy tính sẽ đánh giá để quyết
định giá trị (username = Console.ReadLine();).
Giành lấy giá trị hiện tại của biến được thực hiện bằng cách đơn giản sử dụng tên biến trong
một biểu thức (“Hi ” + username). Trong trường hợp này, chương trình của bạn sẽ bắt đầu
giành giá trị hiện tại trong username. Nó sau đó sử dụng giá trị đó để sinh ra thông điệp
“Hi [name]” hoàn chỉnh. Thông điệp được kết hợp là cái được cung cấp cho phương thức WriteLine.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *