Tạo và sử dụng biến trong C# (phần 2)

Tạo và sử dụng biến trong C# (tiếp tục)

Bạn có thể khai báo một biến ở bất cứ đâu bên trong code của bạn. Vẫn như thế, vì các
biến phải được khai báo trước khi chúng được sử dụng, khai báo biến có xu hướng
đặt nặng ở đỉnh code.
Mỗi biến chỉ có thể được khai báo một lần, mặc dù chương trình của bạn có thể tạo nhiều
biến. Bạn có thể gán các giá trị mới vào biến hay giành giá trị hiện tại trong một biến
thường xuyên như bạn muốn:

string username;
username = Console.ReadLine();
Console.WriteLine(“Hi ” + username);
username = Console.ReadLine();
Console.WriteLine(“Hi ” + username);

Đã cho rằng username ở trên được sử dụng để lưu giữ hai usernames khác nhau theo thời gian, nó
là hợp lí để sử dụng lại biến. Mặt khác, nếu giá trị thứ 2 trình bày thứ gì đó khác – giả sử một
favorite color – thì nó thường là tốt hơn để làm biến thứ hai:

string username;
username = Console.ReadLine();
Console.WriteLine(“Hi ” + username);
string favoriteColor;
favoriteColor = Console.ReadLine();
Console.WriteLine(“Hi ” + favoriteColor);

Nhớ rằng các tên biến là có nghĩa cho con người để đọc, không phải máy tính. Nhặt tên cái giúp lập
trình viên con người hiểu ý định của chúng. Máy tính không quan tâm.
Khai báo một biến thứ hai về mặt kĩ thuật lấy nhiều không gian hơn trong bộ nhớ, nhưng sử dụng một
vài bytes thêm (khi bạn có hàng tỷ) để làm code dễ hiểu hơn là một clear win.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *