Tạo một Socket trong Python

Thư viện Socket Python

Python cung cấp một thư viện (library) tích hợp được gọi là ‘socket‘ cái làm nó dễ để thực
hiện nhiệm vụ lập trình mạng, như tạo, kết nối và quản lí các sockets. Socket library cung cấp
các hàm và classes khác nhau cho làm việc với cả các sockets TCP (stream) và UDP (datagram).
Trong phần này, chúng ta sẽ học về socket library và làm cách nào sử dụng nó cho lập trình socket
trong Python.

Nhập khẩu Socket Library

Để bắt đầu sử dụng socket library, bạn cần nhập khẩu nó tại phần bắt đầu của Python script của
bạn:

import socket

Tạo một Socket trong Python

Để tạo một socket trong Python, bạn có thể sử dụng hàm socket.socket() được cung cấp bởi thư viện
socket. Hàm này lấy hai đối số: address family (AF)dạng socket (SOCK). Address family được
sử dụng để chỉ ra gia đình giao thức (IPv4 hay IPv6) và socket type chỉ ra giao thức tầng chuyển vận
(TCP hay UDP).
Ví dụ để tạo một TCP socket sử dụng IPv4, bạn có thể gọi hàm socket.socket() như thế này:

tcp_socket = socket.socket(socket.AF_INET,
socket.SOCK_STREAM)

Tương tự, để tạo một UDP socket sử dụng IPv4, bạn sẽ sử dụng code sau:

udp_socket = socket.socket(socket.AF_INET,
socket.SOCK_DGRAM)

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *