Tạo mảng trong PHP

Tạo mảng trong PHP

Mặc dù mạnh mẽ, mảng trong PHP rất dễ tạo. Cách đơn giản nhất để tạo một biến mảng mới là sử dụng construct array()
tích hợp sẵn trong PHP. Cái này sẽ lấy danh sách các giá trị và tạo ra một mảng chứa các giá trị này, cái sau đó
bạn có thể gán cho biến.

$author=array(“Steinbeck”,”Kafka”,”Tolkien”,”Dickens”);

Trong dòng code này, một mảng gồm 4 phần tử được tạo ra, với mỗi phần tử chứa một giá trị chuỗi kí tự. Mảng sau đó
được gán cho biến $author. Bạn bây giờ có thể truy cập bất cứ phần tử mảng nào qua một tên biến duy nhất.
Mảng này là một mảng đánh chỉ số (indexed array), điều này có nghĩa là mỗi một phần tử mảng được truy cập thông
qua chỉ mục bằng số của nó. Trong trường hợp này, phần tử “Steinbeck” có chỉ số bằng 0, “Kafka” có chỉ số bằng
1, “Tolkien” có chỉ số bằng 2 và “Dickens” có chỉ số bằng 3.
Nếu bạn muốn tạo một mảng chỉ số liên quan, nơi mỗi một phần tử mảng được nhận dạng bởi một chỉ mục chuỗi kí
tự, bạn cần dùng toán tử =>, như sau:

$myBook=(“title”=>’The grapes of wrath”,
‘author”=>”John Steinbeck”,
“pubYear”=>1939);

Cái này tạo một mảng gồm 3 phần tử:”The grapes of wrath” cái có chỉ mục là “title”, “John Steibeck” cái có chỉ
mục là “author” và 1939 cái có chỉ mục là “pubYear”.

Truy cập những phần tử mảng

Một khi bạn đã tạo ra một mảng, làm thế nào bạn truy cập từng giá trị riêng rẽ trong mảng. Xem xét ví dụ sau:

$author=array(“Steinbeck”,”Kafka”,”Tolkien”,”Dickens”);
$myAuthor=$author[0];//Steinbeck
$anotherAuthor=$author[1];//Kafka.

Nói cách khác, bạn viết tên biến, được theo sau bởi chỉ số của phần tử trong dấu []. Nếu bạn muốn truy cập các
phần tử của mảng chỉ số liên quan, đơn giản sử dụng chỉ mục chuỗi kí tự:

$myBook=(“title”=>’The grapes of wrath”,
‘author”=>”John Steinbeck”,
“pubYear”=>1939);
$myTitle=$myBook[“title”];//The grapes of wrath
$myAuthor=$myBook[“author”];//John Steinbeck

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *