Tầng mạng (network layer) (phần 2)

Tầng mạng (tiếp tục)

Ảnh dưới thể hiện một ví dụ về bảng định tuyến. Bảng định tuyến mỗi router giữ và tham chiếu để bao
gồm các thông tin sau:

bảng định tuyến

 

+ Địa chỉ mạng: Địa chỉ mạng tùy theo giao thức. Một router phải chứa một bảng định tuyến cho các giao
thức định tuyến riêng rẽ vì mỗi giao thức được định tuyến giữ theo dấu một mạng với kế hoạch đánh địa chỉ
khác nhau. Ví dụ, các bảng định tuyến cho IP và IPv6 là hoàn toàn khác nhau, nên router giữ một
bảng cho mỗi cái. Nghĩ về nó như một đèn đường bằng các ngôn ngữ khác nhau được đọc bởi người Mĩ, Tây ban
Nha và Pháp sống trên con phố, đèn đường sẽ nói Cat/Gato/Chat.
+ Giao diện: Giao diện đi ra một gói dữ liệu sẽ đi khi đến đích cho một mạng cụ thể.
+ Metric: Khoảng cách tới mạng ở xa. Các giao thức định tuyến khác nhau sử dụng các cách thức khác nhau
để tính toán khoảng cách này. Tôi sẽ nói kĩ hơn vầ các giao thức định tuyến sau. Cho bây giờ, biết rằng
một vài giao thức định tuyến như RIP, sử dụng đếm hop, cái tham chiếu đến số các routers một gói dữ liệu
đi qua trên con đường tới một mạng ở xa. Những cái khác sử dụng băng thông, trễ của dòng truyền, hay thậm chí
tick count (1/18 giây) để quyết định con đường tốt nhất cho dữ liệu đi tới đích đã cho.
Như tôi đã nói trước kia, các routers chia nhỏ broadcast domains, cái có nghĩa rằng theo mặc định
các truyền rộng không được chuyển tiếp qua một router. Bạn còn nhớ tại sao đây là việc tốt? Các routers
cũng chia nhỏ collision domains, nhưng bạn cũng có thể làm cái này với tầng 2 (tầng liên kêt dữ liệu),
switches. Vì mỗi giao diện trong một router trình bày một mạng riêng rẽ, nó phải được gán số nhận dạng mạng
duy nhất , và mỗi host trên mạng được kết nối với router đó phải sử dụng cùng số mạng. Ảnh dưới thể hiện
một router làm việc như thế nào trong vận hành liên mạng:

router

 

Sau đây là một vài đặc điểm router cái bạn không nên quên:
+ Routers theo mặc định sẽ không chuyển tiếp các gói dữ liệu truyền rộng hay multicast.
+ Routers sử dụng địa chỉ luận lí trong một header tầng mạng để quyết định router hop tiếp
theo để chuyển tiếp gói dữ liệu tới.
+ Routers có thể sử dụng danh sách truy cập, được tạo bởi quản trị viên, để kiểm soát an ninh dựa trên
dạng gói dữ liệu được phép đi vào hay đi ra một giao diện.
+ Routers có thể cung cấp chức năng bridging tầng 2 nếu cần và có thể đồng thời định tuyến qua cùng
giao diện.
+ Các thiết bị tầng 3 – trong trường hợp này – cung cấp các kết nối giữa các mạng LAN ảo (VLANs).
+ Routers có thể cung cấp quality of service (QoS) cho dạng cụ thể của lưu lượng mạng.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *