Tầng mạng (network layer) (phần 1)

Tầng mạng (network layer)

Tầng mạng hay tầng 3 quản lí đánh địa chỉ thiết bị, theo dấu vị trí các thiết bị trên mạng và quyết định con
đường tốt nhất để di chuyển dữ liệu. Cái này có nghĩa rằng nó là tùy thuộc vào tầng mạng để chuyển vận lưu lượng
mạng giữa các thiết bị cái không được gắn vào mạng địa phương. Các routers cái là thiết bị tầng 3 được chỉ ra ở tầng này
và cung cấp dịch vụ định tuyến bên trong một vận hành liên mạng.
Sau đây là cái đó làm việc như thế nào: Trước tiên, khi một gói dữ liệu được nhận trên một giao diện router,
địa chỉ IP đích được kiểm tra. Nếu gói dữ liệu không đến đích cho router cụ thể đó, nó sẽ tìm kiếm địa chỉ
mạng đích trong bảng định tuyến. Một khi router chọn một giao diện đi ra, gói dữ liệu sẽ được gửi tới giao diện
đó để được frame và gửi ra trên mạng địa phương. Nếu router không thể tìm thấy lối vào cho mạng đích của gói dữ liệu
trong bảng định tuyến, router từ bỏ gói dữ liệu.
Gói dữ liệu và gói cập nhật định tuyến là hai dạng gói dữ liệu được sử dụng tại tầng mạng:
+ Data packets: Những cái này được sử dụng để chuyển vận dữ liệu người dùng qua vận hành liên mạng. Các giao thức
được sử dụng để hỗ trợ lưu lượng dữ liệu được gọi là các giao thức được định tuyến, và IP và IPv6 là các ví dụ
then chốt.
+ Route Update Packets: Các gói dữ liệu này được sử dụng để cập nhật các routers mạng lân cận về các mạng được kết
nối với tất cả các routers bên trong vận hành liên mạng. Các giao thức cái gửi các gói dữ liệu cập nhật định tuyến
được gọi là các giao thức định tuyến và những cái quan trọng nhất cho CCNA là Static Routing và OSPF Single Area.
Route update packets được sử dụng để giúp xây dựng và duy trì các bảng định tuyến.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *