Tầng liên kết dữ liệu (data link layer) (phần 2)

Tầng liên kết dữ liệu (tiếp tục)

Tầng liên kết dữ liệu Ethernet IEEE có 2 tầng phụ:
+ Media Access Control (MAC) định nghĩa các gói dữ liệu được đặt trên đa phương tiện như thế nào. Luận điểm
cho truy cập đa phương tiện là truy cập đến trước được phục vụ trước nơi mọi người chia sẻ cùng băng thông
– vì vậy cùng tên. Đánh địa chỉ vật lí được định nghĩa ở đây cũng như cấu trúc lắp mạng luận lí. Cấu trúc
lắp mạng vật lí là gì? Nó là con đường tín hiệu qua một cấu trúc lắp mạng vật lí. Kỉ luật đường truyền, thông
báo lỗi (nhưng không sửa lại), sự phân phát theo trật tự của frame, và kiểm soát dòng tùy chọn cũng được sử
dụng ở tầng phụ này.
+ Kiểm soát liên kết luận lí (LLC) Chịu trách nhiệm cho nhận dạng các giao thức tầng mạng và sau đó bao gói chúng.
Một LLC header thông báo cho tầng liên kết dữ liệu cái phải làm với một gói dữ liệu một khi một frame được nhận.
Nó làm việc trông như cái này: một host nhận một frame và nhìn vào LLC header để tìm ra nơi nào gói dữ liệu
đến đích – ví dụ, giao thức IP tại tầng mạng. LLC cũng cung cấp kiểm soát dòng dữ liệu và đánh số chuỗi
các bits kiểm soát.
Các switches và bridges làm việc tại tầng liên kết dữ liệu và lọc mạng sử dụng địa chỉ phần cứng (MAC).
Một dữ liệu được mã hóa với thông tin kiểm soát tại mỗi tầng của mô hình OSI, dữ liệu được đặt tên với thứ
gì đó gọi là một đơn vị dữ liệu giao thức (PDU). Tại tầng chuyển vận, PDU được gọi là segment, tại tầng mạng
, nó là một packet, tại tầng liên kết dữ liệu, nó là một frame, và tại tầng vật lí, nó được gọi là các bits.
Phương pháp đặt tên dữ liệu này sẽ được đề cập kĩ hơn sau.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *