Tầng liên kết dữ liệu (data link layer) (phần 1)

Tầng liên kết dữ liệu (data link layer)

Tầng liên kết dữ liệu cung cấp cho việc truyền vật lí dữ liệu và xử lí thông báo lỗi, cấu trúc lắp mạng và
kiểm soát dòng dữ liệu. Cái này có nghĩa rằng tầng liên kết dữ liệu sẽ đảm bảo rằng các thông điệp được phân
phát tới thiết bị đúng trên một mạng LAN sử dụng địa chỉ phần cứng và sẽ dịch thông điệp từ tầng mạng thành
các bits cho tầng vật lí để chuyển đi.
Tầng liên kết dữ liệu định dạng các thông điệp, mỗi cái được gọi là data frame, và thêm một header phù hợp hóa
chứa địa chỉ phần cứng nguồn và đích. Thông tin được thêm vào này hình thành một dạng gói cái bao quanh thông điệp
gốc rất giống với cách cái các động cơ, thiết bị điều hướng và công cụ khác được gắn vào mô đun của dự án mặt trăng
Apollo. Các đoạn trang bị khác nhau này là chỉ hữu dụng trong suốt các giai đoạn nhất định của chuyến bay không gian
và tách khỏi mô đun và vứt bỏ khi giai đoạn được thiết kế của chúng được hoàn thành. Qúa trình dữ liệu đi qua các mạng
là tương tự.
Ảnh dưới thể hiện tầng liên kết dữ liệu với chỉ tiêu kĩ thuật Ethernet và IEEE. Khi bạn kiểm tra nó, nhận thấy rằng tiêu
chuẩn IEEE 802.2 được sử dụng liên hệ với và thêm chức năng vào các tiêu chuẩn IEEE khác.

frame

Nó là quan trọng cho bạn để hiểu rằng các routers, cái làm việc tại tầng mạng, không quan tâm chút nào về một host cụ
thể nằm ở đâu. Chúng chỉ quan tâm về các mạng nằm ở đâu và con đường tốt nhất để đi đến chúng – bao gồm các mạng ở xa.
Các routers nghĩ nhiều đi đến mạng, cái trong trường hợp này là thứ tốt. Nó là tầng liên kết dữ liệu cái chịu trách nhiệm
cho nhận dạng duy nhất thực cho mỗi thiết bị cái nằm ở mạng địa phương.
Cho một host để gửi các gói dữ liệu tới các host riêng rẽ trên một mạng địa phương cũng như truyền các gói dữ liệu
giữa các routers, tầng liên kết dữ liệu sử dụng đánh địa chỉ phần cứng. Mỗi lần một gói dữ liệu được gửi giữa các routers,
nó được frame (đóng khung) với thông tin kiểm soát tại tầng liên kết dữ liệu, nhưng thông tin đó được cởi bỏ tại router nhận
và chỉ gói dữ liệu gốc được để lại nguyên trạng hoàn toàn. Qúa trình đóng khung gói dữ liệu này tiếp tục cho mỗi hop cho
đến khi gói dữ liệu cuối cùng được phân phát tới host nhận đúng. Nó cũng là thực sự quan trọng để hiểu rằng bản thân

gói dữ liệu không bao giờ thay đổi trên đường, nó chỉ được bao gói với dạng thông tin kiểm soát được yêu cầu cho nó để

được truyền đúng đắn tới các dạng đa phương tiện khác.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *